Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

SFS nr
1985:12
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1142

1 § Om Inspektionen för vård och omsorg beslutar det,
tillämpas denna lag vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är
särskilt inriktad på vård för missbruk av
beroendeframkallande medel. Lag (2013:1142).

2 § Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga
drycker, andra berusningsmedel, något sådant medel som avses i
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor. Han får inte heller inneha
injektionssprutor eller kanyler som kan användas för
insprutning i människokroppen eller andra föremål som är
särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan
befattning med narkotika. Lag (1999:50).

3 § Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta
in någon på sjukhuset för vård av missbruk av beroendefram-
kallande medel, om det behövs för att hindra att patienten har
tillgång till sådana medel, varor eller föremål som anges i
2 §. De villkor som avses är krav på

1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig
kroppsbesiktning,

2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller
får sig tillsänt. Lag (1999:50).

4 § Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål
som anges i 2 § får omhändertas

1. om de påträffas hos en intagen,

2. om en intagen får dem sig tillsända, eller

3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till
dem.

Verksamhetschefen skall låta förstöra eller försälja den
omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen skall tillfalla staten.
Lag (1999:50).

Övergångsbestämmelser

2013:1142

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart.