Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

SFS nr
1985:126
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:853

1 § Regeringen får meddela föreskrifter för att tillvarata svenska
intressen i internationell sjöfart,

1. om transporter med svenska fartyg till eller från en främmande stat
utsätts för diskriminering i jämförelse med transporter med andra
fartyg,

2. om en främmande stat eller ett företag hemmahörande i en sådan stat
i övrigt vidtar eller förbereder åtgärder som är eller kan vara till
skada för svensk sjöfart eller

3. om det behövs på grund av Sveriges åtaganden i överenskommelser om
ömsesidigt skydd av sjöfartsintressen.

2 § Föreskrifter enligt 1 § får avse

1. förbud för näringsidkare att ingå avtal om befraktning av eller
transport med fartyg som är registrerade i den främmande staten eller
inskränkning i rätten att ingå sådana avtal,

2. förbud för innehavare av svensk hamn att låta fartyg som är
registrerade i den främmande staten anlöpa hamnen eller inskränkning i
hamninnehavarens rätt att låta sådana fartyg anlöpa hamnen eller

3. förbud för näringsidkare att låta svenska fartyg utan särskilt
tillstånd anlöpa hamnar i den främmande staten eller att ställa
svenska fartyg till förfogande för den främmande staten eller företag
i denna.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag döms till
böter eller fängelse i högst sex månader. Åtal får väckas
endast efter förordnande av regeringen. Lag (2000:853).