Förordning (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

SFS nr
1985:160
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

Vid tillämpningen av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall
uppräkning ske med 6,1 % av de belopp för daghem, fritidshem och
familjedaghem som, enligt tredje stycket förordningen (1984:105) om
anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med hänsyn till
löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning
för år 1983 m. m., skall anses utgå enligt de före år 1984 gällande
reglerna.