Förordning (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd

SFS nr
1985:170
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-03-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1108
Upphävd
1991-01-01

1 § Ekonomiska attachéer förordnas av regeringen. Förordnandet avser
tjänstgöring för viss tid vid en utlandsmyndighet. Den ekonomiske
attachén är där underställd utlandsmyndighetens chef.

Vad i denna förordning sägs om ekonomiska attachéer skall även avse
finansråd.

2 § En ekonomisk attachés verksamhetsområde omfattar ekonomisk-
politiska samt skatte- och valutapolitiska frågor. En ekonomisk attaché
skall särskilt

1. bevaka utvecklingen och fortlöpande lämna information i dessa frågor
till chefen för finansdepartementet

2. såvitt möjligt på begäran lämna myndigheter och organisationer
information om frågor inom verksamhetsområdet

3. inom sitt verksamhetsområde lämna delegationer och studiebesökare
information och hjälp och

4. i övrigt lämna det biträde som påkallas av chefen för
finansdepartementet eller av annan efter dennes bemyndigande.

3 § En ekonomisk attaché skall hålla chefen för utlandsmyndigheten
underrättad om sin verksamhet och om erhållna uppdrag samt vara
rådgivare inom sitt verksamhetsområde åt chefen för utlandsmyndigheten
och i frågor av utrikespolitisk natur följa de direktiv som denne
meddelar.

4 § Rapporter och skrivelser från en ekonomisk attaché skall ställas
till chefen för finansdepartementet och i kopia överlämnas till chefen
för utlandsmyndigheten, utrikesdepartementet och övriga berörda
departement. Beträffande skriftväxling i övrigt gäller de bestämmelser,
som har fastställts för utlandsmyndigheten.

5 § Chefen för utlandsmyndigheten skall underrättas om tjänsteresor som
en ekonomisk attaché avser att företa. För tjänsteresor utanför
stationeringsorten skall tillstånd inhämtas av chefen för
finansdepartementet.

6 § Semester eller annan ledighet för ekonomiska attachéer beviljas av
chefen för utrikesdepartementet eller den han bemyndigar. Ledighet som
inte överstiger 15 dagar får dock medges av chefen för
utlandsmyndigheten. I sådant fall skall chefen för utrikesdepartementet
underrättas om ledigheten.

Chefen för utrikesdepartementet skall underrätta chefen för
finansdepartementet om ledigheter som har beviljats ekonomiska
attachéer.