Förordning (1985:190) med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985

SFS nr
1985:190
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

1 § Särskilt räntebidrag enligt 36 § bostadsfinansieringsförordningen
(1974:946), punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till samma
förordning och 33 § bostadslånekungörelsen (1967:552) samt särskilt
räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553) lämnas med iakttagande
av bestämmelserna i denna förordning.

2 § Särskilt räntebidrag eller särskilt räntelån lämnas i fråga om
hus, i vilka lägenheterna är upplåtna med hyres- eller bostadsrätt,
om

1. huset har uppförts eller byggts om efter år 1957 med stöd av
statligt tertiärlån eller med stöd av statligt bostadslån som har
betalats ut före utgången av år 1984 och som — såvitt gäller
ombyggnad — avser annat än energibesparande åtgärder eller åtgärder
för att minska radondotterhalten,

2. huset har uppförts år 1957 eller tidigare med stöd av tilläggslån
för anordnande av studentbostäder eller

3. huset i annat fall än som avses i 1 eller 2 har uppförts efter år
1957 och lån har lämnats enligt räntelånekungörelsen (1967:553).

3 § I fråga om en- eller tvåbostadshus som upplåts med hyresrätt
lämnas särskilt räntebidrag eller särskilt räntelån endast om
låntagarens intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt
bestäms på annat sätt än som anges i 24 § 2 mom. kommunalskattelagen
(1928:370).

4 § Särskilt räntebidrag och särskilda räntelån beräknas på grundval
av samma bidrags- eller räntelåneunderlag som tillämpas vid beräkning
av låntagarens övriga räntebidrag eller räntelån för år 1985. Det
särskilda räntebidraget eller räntelånet skall motsvara produkten av
detta underlag och den räntesats som anges i följande
sammanställning.

———————————————————————
Låntagaren är Räntesats, procentenheter
År för husets färdigställande
———————————————

1961- 1966- 1971- 1976- 1979- 1981- 1984
-1960 1965 1970 1975 1978 1980 1983
———————————————————————

1. kommun,
landstingskommun,
allmännyttigt
bostadsföretag eller
bostadsföretag i
vilket
landstingskommun
äger ett bestämmande
inflytande,
bostadsrättsförening,
studentbostadsföret
ag eller Stockholms
kooperativa
bostadsförening
eller annan juridisk
person vars intäkt
av fastigheten vid
beräkning av
inkomstskatt skall
bestämmas enligt 2 §
7 mom. lagen
(1947:576) om
statlig
inkomstskatt 1,80 1,40 1,30 1,20 1,00 0,85 0,55 0,40
2. annan juridisk
person än som
avses i 1 2,95 2,30 2,10 1,95 1,65 1,40 0,90 0,65
3. enskild person 3,80 2,95 2,75 2,55 2,10 1,80 1,15 0,85
———————————————————————-

5 § Särskilt räntebidrag och särskilt räntelån betalas ut av
bostadsstyrelsen den 28 juni 1985.