Förordning (1985:191) om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.

SFS nr
1985:191
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

1 § Den 1 januari 1986 skall följande räntesatser och procenttal
sänkas:

1. Den garanterade räntesats som tillämpas vid beräkning av
räntebidrag eller betalning av ränta och amortering i fråga om sådana
bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) som har
betalats ut till låntagaren före utgången av år 1984 eller, om lånet
avser småhus som anges i punkt 1 i sammanställningen i 2 §, före
utgången av år 1985. Om bostadslånet avser ombyggnad gäller som
ytterligare förutsättning för sänkningen att lånet avser annat än
energibesparande åtgärder eller åtgärder för att minska
radondotterhalten.

2. Den garanterade räntesats och det procenttal för annuitet som
tillämpas vid beräkning av räntebidrag eller betalning av ränta och
amortering i fråga om bostadslån enligt bostadslånekungörelsen
(1967:552) och i fråga om tilläggslån för anordnande av
studentbostäder.

3. Det procenttal för basränta som tillämpas vid beräkning av räntelån
enligt räntelånekungörelsen (1967:553) och räntebidrag i fråga om
sådana bostadslån eller tertiärlån som avses i punkt 9 i
övergångsbestämmelserna till bostadsfinansieringsförordningen.

2 § De räntesatser och procenttal som avses i 1 § skall sänkas med det
antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

Sammanställningen är inte med här