Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik

SFS nr
1985:201
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-04-11

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1985:200) om järnvägs
befordringsskyldighet m. m. skall tillämpas även på föremål som har
tagits till vara i spårvagn eller tunnelbanevagn eller på någon annan
plats inom områden för spårväg eller tunnelbana eller i buss i linje-
eller beställningstrafik eller inom områden som hör till företag som
bedriver sådan trafik.