Lag (1985:242) om särskild skattereduktion år 1985

SFS nr
1985:242
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1985-05-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Särskild skattereduktion enligt denna lag medges vid 1986 års
taxering och vid beräkning av sjömansskatt för år 1985.

2 § Särskild skattereduktion medges skattskyldig som har haft intäkt
av tjänst i form av kontant lön eller annan sådan ersättning, som
enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall anses
som inkomst av anställning, överstigande 20 000 kronor.

Med intäkt som avses i första stycket likställs inkomst ombord enligt
lagen (1958:295) om sjömansskatt samt enligt 1 § 2 mom. nyssnämnda lag
skattepliktig dagpenning.

3 § Särskild skattereduktion uppgår till 600 kronor, dock högst en
procent av det belopp varmed summan av intäkter som avses i 2 §
överstiger 20 000 kronor.

4 § Arbetsgivare, som vid utbetalning av lön eller annan ersättning,
som avses i 2 § första stycket, för juni månad 1985 skall göra avdrag
för preliminär A-skatt enligt uppbördslagen (1953:272), skall sätta
ned avdraget med 600 kronor eller, om anställningen har avsett endast
en del av månaden, motsvarande del av 600 kronor. Har nedsättningen
inte kunnat verkställas för juni månad, får den ske snarast möjligt
därefter.

Vad som sägs i första stycket gäller också i fråga om redare som skall
göra avdrag för sjömansskatt enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt.

5 § Vid debitering av skatt enligt uppbördslagen (1953:272) skall den
särskilda skattereduktionen minskas med belopp, varmed sjömansskatten
har satts ned enligt 4 §. Har nedsättning av sjömansskatten inte skett
med fullt belopp och kan återstoden inte avräknas vid debiteringen får
sjömannen ansöka om jämkning på sätt anges i 12 § 2 mom. och 13 §
lagen (1958:295) om sjömansskatt.

6 § I fråga om särskild skattereduktion tillämpas 2 § 4 mom. femte
stycket och sjätte stycket andra meningen uppbördslagen (1953:272)
samt vad som föreskrivs om skattereduktion för fackföreningsavgift i 2
§ 2 mom. uppbördslagen och 4 § lagen (1970:172) om begränsning av
skatt i vissa fall. Bestämmelserna om särskild skattereduktion iakttas
vid återbetalning av preliminär skatt enligt 45 § 2 mom. uppbördslagen
samt vid debitering av slutlig skatt och tillkommande skatt. Särskild
skattereduktion skall tillgodoräknas före andra former av
skattereduktion.

7 § Redare skall vid redovisning av skatt enligt 14 § 1 mom. lagen
(1958:295) om sjömansskatt ange om och i vilken mån skatten har satts
ned enligt 4 §.