Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse

SFS nr
1985:250
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-05-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Vid 1985 års taxering till kommunal och statlig inkomstskatt skall vid
tillämpning av vad som föreskrivs i 30 § 2 mom. andra stycket
kommunalskattelagen (1928:370) i lagrummets lydelse enligt lagen
(1984:101) om ändring i kommunalskattelagen de försäkringstekniska
skulderna i fråga om sjuk- och olycksfallsförsäkring ökas med en
femtedel.