Förordning (1985:257) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut

SFS nr
1985:257
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1120
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
3, tillämpas på försvarets rationaliseringsinstitut.

Uppgifter

2 § Institutet är en central myndighet för frågor om
rationaliseringsverksamhet inom försvarsdepartementets
verksamhetsområde.

3 § Institutet skall även ta initiativ till rationaliseringsåtgärder
som främjar en god effektivitet inom totalförsvaret och skall på
särskilt uppdrag bedriva rationaliseringsverksamhet även inom de delar
av totalförsvaret som ligger utanför försvarsdepartementets
verksamhetsområde.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

4 § Institutet har i sin verksamhet programansvar och skall genomföra
produktion samt ha fackuppgifter i den mening som avses i förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt vad som
anges närmare i 8–11 §§.

5 § Institutet skall följa de föreskrifter som överbefälhavaren
meddelar för att uppställda mål för produktionen skall nås med ett så
rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt och för att behovet
av planering och budgetering skall tillgodoses.

6 § Institutet skall samråda med statskontoret i
rationaliseringsfrågor som kan beröra statsförvaltningen utanför
försvarsdepartementets verksamhetsområde samt fortlöpande orientera
statskontoret om sin verksamhet. Vidare skall institutet samråda med
statistiska centralbyrån i frågor som kan beröra statistisk
produktion.

7 § Institutet skall senast den 1 oktober varje år till regeringen
lämna underlag för beslut om rationaliseringsverksamhetens långsiktiga
utveckling inom totalförsvaret.

Programansvaret

8 § Institutet har programansvar för delprogrammet Försvarets
rationaliseringsinstitut. Härvid skall 18 § i förordningen (1983:276)
om verksamheten inom försvarsmakten tillämpas. Bestämmelserna i 18 § 1
i den nämnda förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

Produktionen

9 § Institutet skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra
produktion inom huvudproduktionsområdet Ledning och
förbandsverksamhet. Härvid skall 21 och 26–28 §§ i förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillämpas.

10 § Produktionen skall genomföras inom följande verksamhetsfält:

1. Rationaliseringsundersökningar och rationaliseringsåtgärder.

2. Samordning av rationaliseringsverksamheten.

3. Bedömning av investeringar i anläggningar för främst
fredsorganisationen.

4. Bedömning av utveckling av samt investeringar i datorstödda
informationssystem.

Fackuppgift

11 § Institutet har fackuppgift inom sakområdet Rationalisering.
Härvid skall 31 och 32 §§ i förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten tillämpas.

Organisation

12 § Institutet leds av en styrelse som består av åtta personer. I
styrelsen ingår institutets generaldirektör. Denne är ordförande och
en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på institutet.

13 § Vid institutet finns en samrådsdelegation. Samrådsdelegationen
består av generaldirektören, som är delegationens ordförande, och sju
andra ledamöter. För andra ledamöter än generaldirektören finns
personliga ersättare.

14 § Generaldirektören är chef för institutet.

15 § Hos institutet finns organisationsdirektörer och övrig personal
enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Militär personal får placeras eller kommenderas till tjänstgöring vid
institutet.

16 § Institutet är lokaliserat till Stockholmsområdet.

Ärendenas handläggning

17 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden som angår verksamhetens allmänna inriktning och planering
på lång sikt samt utnyttjandet i stort av tillgängliga resurser,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänster som organisationsdirektör,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

18 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tre andra av de i 12 § första stycket angivna ledamöterna är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:903).

19 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

20 § Innan styrelsen avgör frågor om planläggning och genomförande av
rationaliseringsverksamhet, skall styrelsen bereda samrådsdelegationen
tillfälle att yttra sig.

21 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Ärenden om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning avgörs alltid av
generaldirektören. Generaldirektören får besluta att ytterligare en
tjänsteman skall delta i beslutet.

22 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
tjänsten av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

23 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 21 §
första stycket andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman som
generaldirektören bestämmer. Generaldirektören får överta beredningen
och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

24 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att institutets befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

25 § har upphävts genom förordning (1986:903).

26 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

27 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

28 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Övriga tjänster tillsätts av institutet.

Extra tjänster får tillsättas utan att tjänsterna har kungjorts lediga
till ansökan.

29 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Styrelsen utser vice ordförande
inom sig.

30 § Av ledamöterna i samrådsdelegationen förordnar regeringen fyra
efter förslag av de arbetstagarorganisationer som organiserar
anställda vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet. Övriga
ledamöter förordnas av institutet. Ersättarna utses i samma ordning
som ledamöterna.