Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar

SFS nr
1985:261
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:540
Upphävd
1987-07-01

1 § Statens kulturråd får lämna statsbidrag till museer och
utställningar.

2 § Rådet beslutar om fördelningen av de medel som är tillgängliga under
ett budgetår.

3 § Rådet får besluta villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas
med skyldighet för mottagaren att betala tillbaka det belopp som
betalats ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.

4 § Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.