Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

SFS nr
1985:277
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1985-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:28

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller när ett bulvanförhållande används för
att kringgå ett sådant hinder mot att förvärva eller behålla
viss egendom som uppställs i jordförvärvslagen (1979:230).

Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen)
utåt framstår som ägare av viss egendom men i verkligheten
innehar egendomen huvudsakligen för annans (huvudmannens)
räkning. Lag (2010:28).

Straff

2 § Kringgår en huvudman eller bulvan uppsåtligen ett sådant hinder som
avses i 1 § första stycket, skall han dömas till böter eller fängelse i
högst ett år. Detsamma gäller i fråga om den som är i huvudmannens eller
bulvanens ställe.

Tvångsförsäljning m. m.

3 § Om det föreligger ett sådant kringgående genom ett
bulvanförhållande som avses i 1 §, ska tingsrätt på talan av
allmän åklagare förordna att kronofogdemyndigheten ska sälja
den egendom som bulvanförhållandet avser på offentlig
auktion.

Talan enligt första stycket ska föras mot bulvanen.
Huvudmannen ska beredas tillfälle att yttra sig.
Lag (2010:28).

4 § Försäljning enligt 3 § får ske tidigast sex månader efter det att
rättens beslut om försäljning har vunnit laga kraft.

Kronofogdemyndigheten får besluta att försäljning inte skall ske, om det
visas att egendomen har överlåtits eller att bulvanförhållandet har
upphört på något annat sätt.

Om den åtgärd varigenom bulvanförhållandet upphörde inte består, skall
kronofogdemyndigheten på nytt ta upp frågan om försäljning.

5 § I fråga om försäljningen skall så anses och så förfaras som om
egendomen hade utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan innan
bulvanförhållandet inträdde och som har förmånsrätt före alla befintliga
fordringar.

Försäljning får inte ske till huvudmannen eller bulvanen.

Bestämmelserna i 9 kap. 4 §, 10 kap. 19 § första stycket andra meningen
och tredje stycket samt 12 kap. 40 § första stycket andra meningen och
tredje stycket utsökningsbalken skall inte tillämpas på försäljningen.

Huvudmannen och bulvanen svarar solidariskt för kostnader som inte kan
tas ut enligt 17 kap. 7 § utsökningsbalken.

6 § Visas sannolika skäl för att det föreligger ett sådant kringgående
genom ett bulvanförhållande som avses i 1 § och kan det skäligen befaras
att en försäljning enligt 3 § annars kommer att försvåras, får rätten
förordna om kvarstad på den egendom som bulvanförhållandet avser eller
om förbud för huvudmannen och bulvanen och den som har nyttjanderätt
till egendomen att vidta vissa åtgärder eller utnyttja vissa
befogenheter i fråga om egendomen.

I fråga om förordnanden enligt första stycket gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som är föreskrivet om kvarstad i brottmål. Vid
verkställigheten av ett förordnande om kvarstad tillämpas dock vad som
är föreskrivet om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för
bättre rätt.

Tillsyn

7 § De myndigheter som prövar frågor om tillstånd enligt
jordförvärvslagen (1979:230) ska underrätta
åklagarmyndigheten, om det skäligen kan antas att det
föreligger ett bulvanförhållande som rör jordförvärvslagen.
Lag (2010:28).

Övriga bestämmelser

8 § Mål enligt denna lag tas upp av den tingsrätt där bulvanen skall
svara i en tvist om äganderätten till den egendom som bulvanförhållandet
avser.

I fråga om skyldighet för parterna och andra att förete skriftliga
handlingar eller föremål gäller vad som är föreskrivet om tvistemål även
om talan förs om ansvar.

9 § Om talan enligt 3 § avser egendom som är av beskaffenhet
att kunna vara föremål för panträtt på grund av inteckning, ska
rätten genast underrätta inskrivningsmyndigheten om att sådan
talan har väckts. Inskrivningsmyndigheten ska anteckna detta i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Rätten ska vidare underrätta Kronofogdemyndigheten när rättens
beslut om försäljning har vunnit laga kraft. Lag (2008:161).

10 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas i den
ordning som föreskrivs i utsökningsbalken.

Övergångsbestämmelser

1985:277

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985, då lagen (1925:221) om
bulvanförhållande i fråga om fast egendom och lagen (1934:239) om
bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag skall upphöra att
gälla.

2. Har ett bulvanförhållande inträtt före ikraftträdandet men avvecklas
det före utgången av år 1985, får dock straff enligt den nya lagen
ådömas endast den som kunde bestraffas enligt äldre lag.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om talan har väckts vid
domstol före ikraftträdandet av denna lag samt, såvitt avser 2 §, om
gärningen har begåtts dessförinnan.

4. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

1991:994

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 3 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan
fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).