Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

SFS nr
1985:28
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1985-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601)
i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och
kilometerskatt som träder i kraft den 1 mars 1985 gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas
vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3 –
– 10 §§.

Fordonsskatt

3 § Har före den 1 mars 1985 fordonsskatt påförts för tiden därefter
enligt de äldre skattesatserna skall tillkommande skattebelopp betalas
för tiden från och med den 1 mars 1985 till utgången av skatteåret
eller, om fordonsskatt påförts för skatteperiod, till utgången av
skatteperioden.

4 § Skatt som avses i 3 § förfaller till betalning den 1 april 1985.
Avser sådan skatt endast mars månad 1985, uppbärs den i samband med
ordinarie uppbörd av fordonsskatt.

5 § Den som vid ingången av mars 1985 är skattskyldig för ett visst
fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 3 §.

6 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi
med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den skattskyldige
inte har fått någon sådan avi, skall han senast den 22 mars 1985
anmäla detta till länsstyrelsen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tillkommande skatten
endast avser mars månad 1985.

7 § En avi som är försedd med ett kvitto på skatten gäller som
särskilt skattekvitto.

Kilometerskatt

8 § Ägaren av ett fordon skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt
eller har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från
föregående ordinarie avstämpling till utgången av februari 1985, lämna
uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Uppgiften skall
ha kommit in till trafiksäkerhetsverket senast den 4 mars 1985.

9 § Trafiksäkerhetsverket skall till varje ägare av ett sådant fordon
som avses i 8 § sända en blankett (stämpelkort) som skall användas för
att lämna uppgift som där sägs. För fordon som blir
kilometerskattepliktiga efter den 20 februari 1985 sänder dock
beskattningsmyndigheten ut blanketten.

10 § Har ägaren inte fått någon blankett enligt 9 § skall han senast
den 21 februari 1985 anmäla detta till länsstyrelsen.