Vuxenutbildningsförordning (1985:288)

SFS nr
1985:288
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:403
Upphävd
1992-06-15

1 kap. Allmänna föreskrifter

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning i form
av grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning
(komvux) och utbildning vid statens skolor för vuxna.

2 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

4 § Med lektion avses i denna förordning en tidsenhet om 40 minuter då
eleverna undervisas. En undervisningstimme motsvarar en lektion.
Förordning (1988:669).

5 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.
Formerna för samverkan mellan elever och personal skall utvecklas med
beaktande av lokala behov. Förordning (1991:1117).

8 a § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 b § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 c § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 d § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 e § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 f § har upphävts genom förordning (1991:1117).

9 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

Läroplan m.m.

10 § I läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna anges mål
och riktlinjer för utbildningen. Läroplanen innefattar i övrigt
föreskrifter i form av timplaner och kursplaner. Förordning (1991:1117).

11 § I timplanerna skall anges det högsta antalet lektioner som kursen
får omfatta för de studerande.

I kursplanerna skall anges undervisningens mål och huvudmoment och,
såvitt gäller grundskolekurser, vilka kunskaper och färdigheter som
krävs för betyget Godkänd. Förordning (1989:611).

12 § Statens skolverk fastställer timplaner och kursplaner.

Kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser fastställs efter centralt
samråd med arbetsmarknadens parter. Förordning (1991:1117).

12 a § För timplaner för kommunal vuxenutbildning gäller följande:

Det sammanlagda antalet lektioner för grundskolekurser och
gymnasieskolekurser i allmänna ämnen får utgöra högst 50 procent av det
sammanlagda antalet bruttotimmar för motsvarande ämnen på grundskolans
högstadium och den mest omfattande studiegången i motsvarande ämnen inom
gymnasieskolan.

Det sammanlagda antalet lektioner för gymnasieskolekurser i yrkesämnen
får utgöra högst 70 procent av det sammanlagda antalet bruttotimmar för
motsvarande ämnen inom gymnasieskolan. För kurser som i gymnasieskolan
är kortare än 21 veckor får dock det sammanlagda antalet lektioner
utgöra högst 90 procent och för kurser som i gymnasieskolan är 21–40
veckor 75 procent av bruttotimantalet.

Orienteringskurs för vuxenstuderande får omfatta högst 125 lektioner.

Grundskolekurs i hemspråk får omfatta högst 85 lektioner. Förordning
(1991:1117).

12 b § Timplanerna för statens skolor för vuxna får omfatta högst 70
procent av antalet lektioner för motsvarande kurser inom komvux.
Förordning (1991:1117).

12 c § Huvudmannen får utöka timplanen i en kurs om de studer ande har
särskilda svårigheter att följa studierna i kursen. Förordning
(1991:1117).

12 d § Huvudmannen får utöka timplanen i en kurs för döva om kursen
genomförs med tolkhjälp. Förordning (1991:1117).

13 § Vid skolenhet med vuxenutbildning skall det finnas en lokal
arbetsplan för utbildningen.

I arbetsplanen skall de i läroplanen angivna målen för verksamheten
konkretiseras.

Arbetsplanen fastställs av rektor.

Studiegång m.m.

14 § En studerandes studiesituation skall prövas fortlöpande och
särskilt efter inskolningsperioden och i slutet av annan
undervisningsperiod.

En studerande som inte når godtagbart studieresultat skall ges möjlighet
till utökad studievägledning och till stödundervisning.

15 § Rektor får, med hänsyn till en studerandes kunskaper i delar av
ämne eller av andra särskilda skäl, befria den studerande från delar av
undervisningen.

16 § Om en studerande avbryter sina studier skall det anmälas till
rektor.

17 § Om en studerande inom komvux eller vid en statens skola för vuxna
inte kan anpassa sig till de arbetsformer som undervisningen bedrivs i,
får styrelsen för utbildningen besluta att den studerande skall skiljas
från undervisningen. Förordning (1991:1117).

18 § Om en studerande har fått en allvarlig smittsam sjukdom eller om en
sådan har utbrutit i den studerandes familj eller närmaste omgivning,
får rektor föreskriva att den studerande inte får delta i
undervisningen.

1 a kap. har upphävts genom förordning (1991:1117).

2 kap. Grundvux

Utbildningen m.m.

1 § Grundvux omfattar grundläggande utbildning i läsning, skrivning och
matematik på en nivå som motsvarar utbildning enligt högst årskurs 6 i
grundskolan.

Samhällsorienterande och naturorienterande moment skall ingå i
undervisningen.

Innehållet i utbildningen skall anpassas till de studerandes behov samt
anknyta till deras situation och erfarenheter. Förordning (1990:1091).

2 § Utbildningen inom grundvux skall bedrivas som deltidsstudier med
högst 20 lektioner per vecka under högst 45 veckor per år.

Styrelsen för utbildningen kan för viss studerande besluta att studierna
mot slutet av studietiden skall omfatta högst 28 lektioner i veckan
under förutsättning att den studerande bedöms kunna effektivt
tillgodogöra sig undervisning i sådan omfattning. Beslutet får dock inte
avse längre tid än fem månader. Förordning (1991:1117).

3 § Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild
undervisning får anordnas för studerande som har särskilt behov av det.

Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med uppehåll
endast för semester. Undervisningen förläggs med hänsyn till de
studerandes behov. Förordning (1991:1117).

4 § Den som efter ansökan om uppehållstillstånd väntar på beslut i
ärendet sedan minst två månader skall tas emot i grundvux i den kommun
där han vistas, om han i övrigt uppfyller förutsättningarna för rätt att
genomgå grundvux. Förordning (1991:1117).

5 § Om inte något annat följer av 3 kap. 6 § första eller andra stycket
vuxenutbildningslagen (1984:1118) eller av 6 eller 7 § nedan skall
undervisningen i grundvux upphöra efter 1 000 lektioner. Förordning
(1990:1091).

6 § Om en elev inte har nått studiemålet efter den tid som anges i 5 §
får styrelsen för utbildningen förlänga tiden med högst 500 lektioner.
För en elev med särskilda svårigheter får styrelsen förlänga studietiden
med ytterligare högst 1000 lektioner, om eleven bedöms kunna nå
studiemålet genom en sådan ytterligare förlängning. Förordning
(1991:1117).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

8 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 a § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 b § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 c § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 d § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 e § har upphävts genom förordning (1990:1472).

8 f § har upphävts genom förordning (1990:1472).

9 § har upphävts genom förordning (1988:176).

10 § har upphävts genom förordning (1988:176).

11 § har upphävts genom förordning (1988:176).

12 § har upphävts genom förordning (1988:176).

13 § har upphävts genom förordning (1988:176).

Statsbidrag lämnas till kommunen för lönekostnad som hänför sig till

1. rektor och studierektor vid vuxenutbildningen,

2. rektor vid gymnasieskolan i fall som avses i 1 a kap. 16 § tredje
stycket och 36 § andra stycket,

3. lärare för grundvux enligt 8 b §.

I fråga om statsbidraget gäller 1–5, 7, 8, 15, 18–21 och 22 §§
förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss
kommunal utbildning.

Statsbidrag till lönekostnad som avses i första stycket 2 lämnas enligt
grunderna i andra stycket med så stor del av den sammanlagda
lönekostnaden för rektorstjänsten som svarar mot det antal tjugoendelar
enligt 1 a kap. 33 § som tas i anspråk för tjänsten.

I förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i
kommun finns föreskrifter om statsbidrag för sådana lärare. Förordning
(1987:739).

10 § Till kostnader med anledning av tjänstledigheter för
personalutbildning och andra ändamål inom lokal skolutveckling lämnas
statsbidrag enligt förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal
skolutveckling m. m.

11 § Vid tillämpningen av 9 § gäller att statsbidrag till undervisningen
för varje redovisningsår lämnas för antalet utnyttjade
undervisningstimmar inom en fastställd ram. Länsskolnämnden fastställer,
i enlighet med regeringens och skolöverstyrelsens föreskrifter, en sådan
ram för varje kommun inom länet.

Det totala antalet undervisningstimmar enligt första stycket får inte
överstiga vad som motsvarar sju undervisningstimmar per vecka, för varje
studerande upp till fyra studerande och tre undervisningstimmar per
vecka för varje studerande därutöver, räknat under 37 veckor av
redovisningsåret.

12 § Utöver vad som följer av 9–11 §§ lämnas statsbidrag
(schablontillägg) till kommunens kostnader för

1. information om vuxenutbildning, uppsökande verksamhet och
studiehandledning för vuxenstuderande,

2. studie- och yrkesorientering, studiebesök, kurativa insatser,
tolkning samt stödundervisning i samband med grundvux.

Om inte annat följer av fjärde stycket, lämnas statsbidrag med det
belopp som erhålls genom att antalet utnyttjade undervisningstimmar inom
kommunens ram enligt 11 § multipliceras med femton hundradelar av
timarvodet enligt beteckningen BT, arvodesgrupp 12,
ålderstilläggsklass 0 enligt gällande tjänsteförteckningsavtal för
undervisningsområdet (TFU).

Statsbidraget enligt första stycket får användas även till att bekosta
sådan verksamhet som anges i 3 kap. 72 § första stycket 2.

Summan av statsbidraget enligt första stycket och statsbidraget enligt 3
kap. 72 § första stycket får inte överstiga de belopp som kommunen
sammanlagt har utgett för de ändamål som avses med statsbidragen.
Kostnader för läromedel får inte ingå i de bidragsgrundande beloppen.
Förordning (1985:996).

13 § Statsbidrag enligt 12 § rekvireras hos skolöverstyrelsen för varje
redovisningsår. Rekvisition skall ges in före den 1 september närmast
efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger, får
skolöverstyrelsen uppta rekvisitionen till prövning även om den inte har
kommit in inom föreskriven tid.

Skolöverstyrelsen bestämmer statsbidragets storlek och betalar ut
bidraget.

14 § har upphävts genom förordning (1989:611).

3 kap. Komvux

Utbildningen m.m.

1 § Följande slag av kurser kan förekomma inom komvux, nämligen

1. orienteringskurser för vuxenstuderande inför kompetensinriktade
studier,

2. grundskolekurser, som avser undervisning i ett ämne på
grundskolenivå,

3. gymnasieskolekurser, som avser undervisning i ett ämne på
gymnasieskolenivå,

4. särskilda yrkesinriktade kurser, som avser undervisning i ett eller
flera ämnen för yrkesinriktad utbildning utan direkt motsvarighet i
gymnasieskolan.

Om inte annat anges, gäller sådana bestämmelser i detta kapitel som
avser gymnasieskolekurser även särskilda yrkesinriktade kurser.

Med yrkesinriktad kurs avses gymnasieskolekurs, som omfattar
undervisning i ett yrkesämne, samt särskild yrkesinriktad kurs.

2 § Grundskolekurser får förekomma i följande ämnen, nämligen svenska,
svenska som andraspråk för invandrare eller för döva, teckenspråk för
döva, matematik, engelska, religionskunskap, samhällskunskap, historia,
geografi, biologi, kemi, fysik och hemspråk.

Grundskolekurs får anordnas på invandrarspråk om lämpliga läromedel och
lärare finns att tillgå. Förordning (1989:611).

3 § Gymnasieskolekurser får förekomma i alla ämnen som finns i
gymnasieskolan med undantag av bild, musik, konst- och musikhistoria
eller annat estetiskt ämne samt i hemspråk, idrott och specialidrott.
Arbetslivsorientering skall dock integreras i samhällskunskap.
Gymnasieskolekurser i svenska som andraspråk för invandrare eller för
döva eller teckenspråk för döva eller för hörande får också förekomma i
komvux.

Föreskrifterna i 3 kap. 3 § gymnasieförordningen (1987:743) skall
tillämpas på en landstingskommuns komvux inom konsumtionsområdet.

Yrkesinriktad kurs får anordnas på invandrarspråk om lämpliga läromedel
och lärare finns att tillgå. Förordning (1991:1117).

4 § Styrelsen för utbildningen bestämmer vilka kurser som skall anordnas
inom komvux.

Om prioriteringen mellan olika kurser finns föreskrifter i läroplanen.

Yrkesinriktade kurser får anordnas först efter lokalt samråd med
arbetsmarknadens parter. Förordning (1991:1117).

5 § Om en kommun, som hör till en landstingskommun, avser att inom sin
komvux anordna en yrkesinriktad kurs av det slag som får anordnas av en
landstingskommun, skall den samråda med landstingskommunen. Förordning
(1991:1117).

6 § Ett allmänt ämne inom komvux, som finns både på grundskole- och
gymnasieskolenivå eller som har flera studiegångar i gymnasieskolan,
vilka leder till skilda kompetensnivåer, skall indelas i etapper. Som
allmänna ämnen räknas även tekniska och ekonomiska ämnen.

Närmare föreskrifter om etappindelningen meddelas i läroplanen.

7 § Ett yrkesämne får indelas i delmoment, som omfattar enbart fackteori
eller arbetsteknik integrerad med fackteori, och i moduler.

Ett delmoment eller flera kombinerade delmoment får anordnas som
fristående kurs, om de enligt timplanerna omfattar lägst 45 lektioner.
Moduler får kombineras för att anordnas som fristående kurs, om de
enligt timplanen omfattar sammanlagt lägst 90 lektioner. Förordning
(1991:1117).

8 § Föreskrifter om kursernas uppdelning i grunddel och fördjupningsdel
samt fördelning av de studerande på undervisningsgrupper meddelas i
läroplanen.

9 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

11 § Lärare och studerande väljer läromedel för undervisningen med
beaktande av de kostnadsramar som huvudmannen beslutat. Förordning
(1991:1117).

Studerandeantal i kurser

12 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

14 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

15 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

16 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

Allmänna föreskrifter om intagning m.m.

17 § I 4 kap. 6 § vuxenutbildningslagen (1984:1118) finns bestämmelser
om särskild intagningsnämnd för komvux.

Ledamöterna i intagningsnämnden skall ha erfarenhet av vuxenutbildning
och företräda olika delar av samhälls- och arbetslivet.

18 § Ansökan om intagning görs hos intagningsnämnden i den ordning som
nämnden bestämmer. Förordning (1991:1117).

För varje kurs skall finnas en fastställd sista ansökningsdag. I mån av
plats får en behörig sökande tas in även om ansökan har kommit in för
sent. Förordning (1990:228).

19 § En studerande får tas in för studier i en eller flera kurser.

20 § Om inte särskilda skäl föranleder annat får till kurs intas endast
den som senast det kalenderår studierna påbörjas fyller 18 år eller, i
fråga om grundskolekurs och orienteringskurs inför studier på
grundskolenivå, 16 år.

Den som genomgår gymnasieskola och söker till gymnasieskolekurs i avsikt
att studera sådant ämne eller för sådant betyg i ett ämne som han
behöver för att bli behörig att antas till högskoleutbildning som avses
i högskoleförordningen (1977:263) får dock tas in till kurs även före
det kalenderår, under vilket han fyller 18 år, om kursen inte kan
studeras på den studieväg han följer i gymnasieskolan.

20 a § Den som inte är bosatt i landet får tas in i komvux om han efter
ansökan om uppehållstillstånd väntat på beslut i ärendet sedan minst två
månader. Förordning (1991:1117).

Behörighet m. m.

21 § Den som saknar eller har brister i sådana kunskaper som en kurs
avser att ge är behörig att tas in till kursen, om han med hänsyn till
tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa
undervisningen.

Bestämmelser om ytterligare behörighetsvillkor finns i 22 och 23 §§.
Förordning (1990:228).

22 § Behörig att tas in till grundskolekurs i hemspråk är endast den som
har ifrågavarande språk som modersmål. Förordning (1990:228).

23 § Behörig att tas in till en kurs i svenska som andraspråk för
invandrare är endast den som har annat språk än svenska som modersmål.

I övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1111) om ändring i lagen
(1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om att
vissa invandrare har rätt till grundläggande utbildning i svenska som
andraspråk inom komvux. Förordning (1991:1117).

24 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

24 a § har upphävts genom förordning (1990:228).

25 § har upphävts genom förordning (1990:228).

26 § En sökande som genomgår gymnasieskola får inte tas in till
gymnasieskolekurs i ett ämne som han under kurstiden eller del därav
studerar i gymnasieskolan. Förordning (1991:1117).

27 § En sökande som studerar vid statens skolor för vuxna får inte tas
in till motsvarande kurs i komvux.

28 § En sökande som har vägrats intagning i gymnasieskolan eller har
avbrutit utbildning i gymnasieskolan får inte omedelbart därefter tas in
till gymnasieskolekurs, såvida sökanden inte har behov av en studieform
som avviker från den som tillämpas inom gymnasieskolan eller andra
särskilda skäl föreligger.

29 § har upphävts genom förordning (1990:228).

Urval

30 § Vid urval bland behöriga sökande skall företräde ges den som har
störst behov av utbildningen. Vid urvalet skall särskilt beaktas:

— behovet för sökande som har kort tidigare utbildning,

— behovet för sökande som är handikappad eller befinner sig i
en socialt utsatt situation,

— behovet för sökande för vilken den sökta kursen är av
betydelse för yrkesverksamhet eller yrkesval,

— utbildningsbehovet för äldre,

— behovet av behörighetskomplettering,

— behovet av förlängd undervisning enligt 10 kap. 57 §
gymnasieförordningen (1987:743),

— behovet för sökande som har påbörjat studier inom komvux eller vid
statens skolor för vuxna att fullfölja sina studier.

Vid urvalet får inte hänsyn tas till tidigare betyg. Förordning
(1990:228).

Betyg m.m.

31 § Betyg ges vid slutet av genomförd kurs, med undantag för
orienteringskurs för vuxenstuderande, samt efter särskild prövning och
fyllnadsprövning. Om det behövs för anmälan till högskolan får dock
betyg sättas tidigare. Förordning (1991:1117).

32 § Läraren i kursen eller ämnet bestämmer betyget. Om betyget är
beroende av två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas,
bestämmer rektor betyget.

Betyg skall dokumenteras i betygskatalog. Förordning (1991:1117).

33 § För grundskolekurs används betyget Godkänd eller Icke godkänd
(tvågradig betygsskala).

För gymnasieskolekurs används som betyg någon av siffrorna 1–5
(femgradig betygsskala). Högsta betyg är siffran 5. I kursplanen får
dock föreskrivas att betyg i sådana påbyggnadsutbildningar som inte
används för meritvärdering vid ansökan till högre utbildning får sättas
enligt en tvågradig betygsskala.

För särskild yrkesinriktad kurs används antingen tvågradig eller
femgradig betygsskala enligt föreskrift i kursplanen.

Om det i en kursplan angetts att betyget Deltagit skall sättas skall i
stället tvågradig betygsskala användas. Om det i en kursplan för
särskilda yrkesinriktade kurser saknas föreskrift om betygsättning skall
femgradig betygsskala användas om kursen omfattar fler än 90 lektioner
och tvågradig betygsskala om kursen omfattar 90 eller färre lektioner.
Motsvarande gäller för ett ämne om en kurs omfattar flera ämnen.
Förordning (1991:1117).

33 a § I komvux skall användas centrala prov som underlag för en
anpassning av betygsnivån vid skolenheten efter förhållandena i landet
som helhet. Närmare bestämmelser om sådana prov meddelas av statens
skolverk. Förordning (1991:1117).

34 § Om en studerande, på grund av långvarig frånvaro, försummelse,
handikapp eller annan särskild omständighet, efter genomgången kurs, i
vilken skall användas femgradig betygsskala, inte har uppnått de
kunskaper och färdigheter som undervisningen avser att meddela, sätts
inte betyg. Detsamma gäller om en studerande i ett ämne, i vilket skall
användas femgradig betygsskala och som avser yrkeskunnande i inskränkt
mening, inte har uppnått godtagbart yrkeskunnande.

35 § Inom komvux kan särskild prövning och fyllnadsprövning förekomma i
kurs eller ämne som får förekomma inom komvux samt i hemspråk enligt
gymnasieskolans kursplan.

Vuxenstuderande, som har fått slutbetyg eller avgångsbetyg enligt 36 §,
får genomgå fyllnadsprövning i ämne eller kurs som ingår i slutbetyget
eller avgångsbetyget. I övrigt får vuxenstuderande genomgå särskild
prövning.

Om skyldighet att erlägga avgift för särskild prövning och
fyllnadsprövning finns föreskrifter i förordningen )1991:1124) om
avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet. Att den som
deltagit i distansundervisning i statens skola för vuxna i vissa fall
får genomgå särskild prövning kostnadsfritt framgår av 4 kap. 7 a §
denna förordning. Förordning (1991:1117).

36 § Inom komvux förekommer följande typer av betygsdokument, nämligen
samlat betygsdokument, slutbetyg, avgångsbetyg 2, avgångsbetyg 3,
avgångsbetyg från årskurs 4 på teknisk linje, avgångsbetyg från
specialkurs, avgångsbetyg från högre specialkurs och avgångsbetyg från
särskild yrkesinriktad kurs.

Närmare bestämmelser om betygsdokument meddelas i läroplanen.

37 § Ett betygsdokument skall utfärdas av rektor för den skolenhet, där
den studerande fått sista betyget av betydelse för dokumentet. Efter
rektors bemyndigande får annan skolledare utfärda betygsdokumentet.
Förordning (1990:1472).

38 § Om ett betyg som har tagits in i betygskatalog eller betygsdokument
på grund av skrivfel eller annat liknande misstag har blivit oriktigt,
skall rättelse ske samt i förekommande fall nytt betygsdokument
utfärdas.

Rektor beslutar om sådan åtgärd. Det åligger rektor att göra
anteckningar om åtgärden i betygskatalogen. Om det är möjligt, skall
felaktigt betygsdokument makuleras.

39 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
betygsättning samt om betygskatalog och betygsdokument. Förordning
(1991:1117).

40 § har upphävts genom förordning (1987:739).

41 § har upphävts genom förordning (1987:739).

42 § har upphävts genom förordning (1987:739).

43 § har upphävts genom förordning (1987:739).

44 § har upphävts genom förordning (1987:739).

45 § har upphävts genom förordning (1987:739).

46 § har upphävts genom förordning (1987:739).

47 § har upphävts genom förordning (1987:739).

48 § har upphävts genom förordning (1987:739).

49 § har upphävts genom förordning (1987:739).

50 § har upphävts genom förordning (1987:739).

51 § har upphävts genom förordning (1987:739).

52 § har upphävts genom förordning (1987:739).

53 § har upphävts genom förordning (1987:739).

54 § har upphävts genom förordning (1987:739).

55 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

56 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

57 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

58 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

59 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

60 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

61 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

62 § har upphävts genom förordning (1987:739).

63 § har upphävts genom förordning (1987:739).

64 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

65 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

66 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

67 § har upphävts genom förordning (1987:739).

68 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

69 § har upphävts genom förordning (1990:1472).

70 § har upphävts genom förordning (1988:176).

71 § har upphävts genom förordning (1988:176).

72 § har upphävts genom förordning (1988:176).

73 § har upphävts genom förordning (1988:176).

74 § har upphävts genom förordning (1989:611).

75 § har upphävts genom förordning (1988:176).

Särskild delram

76 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

4 kap. Statens skolor för vuxna

Utbildningen m.m.

1 § För statens skolor för vuxna finns skolenheter i Härnösand och
Norrköping.

Hänvisningarna i detta kapitel till bestämmelser i skolförordningen
(1971:235) och förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid
skolväsendet i kommun skall avse bestämmelserna i deras lydelse vid
utgången av år 1990, om något annat inte är föreskrivet. Förordning
(1990:1472).

2 § Följande slag av kurser kan förekomma vid statens skolor för vuxna,
nämligen

1. grundskolekurser, som avser undervisning i ett ämne på
grundskolenivå,

2. gymnasieskolekurser, som avser undervisning i ett ämne på
gymnasieskolenivå,

3. särskilda yrkesinriktade kurser, som avser undervisning i ett eller
flera ämnen för yrkesinriktad utbildning utan direkt motsvarighet i
gymnasieskolan,

4. preparandkurser, som avser förberedelse inför särskild prövning i ett
ämne.

För grundskolekurser och gymnasieskolekurser gäller 3 kap. 2 § första
stycket och 3 kap. 3 § första stycket.

Om inte annat anges gäller sådana bestämmelser i detta kapitel som avser
gymnasieskolekurser även särskilda yrkesinriktade kurser. Förordning
(1988:669).

3 § Härnösands och Norrköpings kommuner skall utse en sådan styrelse som
kommunen har för sin kommunala vuxenutbildning att också vara styrelse
för statens skola för vuxna i kommunen. Förordning (1991:1117).

3 a § Antalet undervisningstimmar vid varje statens skola för vuxna
skall hålla sig inom den timram som regeringen bestämmer för varje
redovisningsår.

Styrelsen för utbildningen fördelar ramens undervisningstimmar mellan
kurser av olika slag.

Om prioriteringen mellan olika kurser finns föreskrifter i läroplanen.
Förordning (1991:1117).

4 § För grundskolekurser och gymnasieskolekurser gäller föreskrifterna i
3 kap. 6–8 och 11 §§. Förordning (1991:1117).

4 a § har upphävts genom förordning (1991:1117).

5 § Intagningsnämnden för statens skolor för vuxna består av ordförande
och fyra andra ordinarie ledamöter. Vid prövning av ärende om intagning
ingår därjämte rektor för den skola, som ansökan om intagning avser, som
ledamot i nämnden.

Regeringen utser ordförande, suppleant för denne, samt, efter förslag
från de kommuner där statens skolor för vuxna är belägna, övriga
ordinarie ledamöter samt suppleanter för dem i erforderligt antal.

Ledamöterna i intagningsnämnden skall ha erfarenhet av vuxenutbildning
och företräda olika delar av samhälls- och arbetslivet. Förordning
(1991:1117).

6 § Ärende om intagning av sökande avgörs av nämnden efter föredragning
av rektor för den skola som ansökningen om intagning avser.

7 § Om inte något annat följer av andra stycket skall föreskrifterna i 3
kap. 18–23, 26–28 och 30–38 §§ tillämpas.

Betyg ges inte efter en preparandkurs. Förordning (1991:1117).

7 a § Utan hinder av föreskrifterna i förordningen (1991:1124) om
avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet får den som har
deltagit i distansundervisning vid en statens skola för vuxna
kostnadsfritt genomgå särskild prövning vid en sådan skola en gång i det
som kursen omfattat, om särskild prövning behövs för att betyg skall
kunna sättas. Förordning (1991:1117).

Rektorer och studierektorer

8 § Vid en statens skola för vuxna finns en lönetjänst som rektor och
två lönetjänster som studierektor. Tjänsterna skall inrättas som
heltidstjänster med beteckningen r.

Behörig till en sådan tjänst är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 §
andra stycket skollagen (1985:1100). Förordning (1991:1117).

9 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

Lärare

12 § Föreskrifterna om lärare i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) skall
tillämpas.

Vid en statens skola för vuxna finns, om inte annat följer av 13 § eller
av andra bestämmelser som regeringen meddelar, dels lönetjänster som
lärare av samma slag som för grundskolans högstadium och vid
gymnasieskolan enligt skolförordningen (1971:235) och med samma nummer
som motsvarande tjänster i grundskolan och gymnasieskolan, dels
arvodestjänster som timlärare.

I fråga om allmänna åligganden, tjänstgöring och tjänstgöringsbetyg för
lärare vid en statens skola för vuxna skall 14–16 kap. skolförordningen
tillämpas, om inte annat följer av 13–15 d §. Förordning (1991:1117).

13 § Vid en statens skola för vuxna inrättas lönetjänster som lärare med
nummer 152, 154, 156, 158 och 160 som heltidstjänster med beteckningen
r.

Till en sådan tjänst som lärare får förordnas även den som är behörig
till en lönetjänst som lärare med nummer 153, 155, 157, 159 respektive
161. Förordning (1988:1058).

14 § I en lönetjänst som lärare får som fyllnadstjänstgöring ingå
tjänstgöring som lärare vid samma skolform eller vid statsunderstödd
skolform.

I fråga om fyllnadstjänstgöring tillämpas 14 kap. 16–18 §§, 19 § första
meningen, 20 §, 21 §, 22 § första stycket samt 24 § första stycket
skolförordningen (1971:235).

Fyllnadstjänstgöring får åläggas en lärare även om sådan tjänstgöring
inte ingått i tjänsten vid tillsättningstillfället. Förordning
(1991:1117).

15 § I lärares tjänstgöringsskyldighet ingår att granska och rätta
skriftliga uppgifter i samband med studerandenas självstudier samt att
biträda vid studierådgivning och därmed jämförlig verksamhet.

15 a § En lärare är skyldig att fullgöra specialfunktioner, om det
uppdras åt honom eller henne.

Med specialfunktioner avses sådana uppgifter av främst pedagogisk art
för planering, samordning och utveckling som skall fullgöras vid statens
skolor för vuxna för att verksamheten där skall fungera enligt
läroplanen och andra författningar. Specialfunktioner skall också
omfatta ansvar för gemensam utrustning. Förordning (1986:1002).

15 b § Styrelsen för utbildningen beslutar om en lärare skall fullgöra
specialfunktioner.

Specialfunktioner skall fullgöras i samarbete med övriga berörda
arbetstagare vid skolan. Förordning (1991:1117).

15 c § Om en lärare fullgör specialfunktioner får styrelsen för
utbildningen sätta ned lärarens undervisningsskyldighet. Förordning
(1991:1117).

15 d § Specialfunktioner skall fullgöras i den omfattning som styrelsen
för utbildningen bestämmer. Förordning (1991:1117).

Syofunktionärer

15 e § Vid en statens skola för vuxna finns det en lönetjänst som
syofunktionär. Förordning (1988:1058).

15 f § I fråga om behörighet tillämpas 2 kap. 6 § skollagen (1985:1100)
och i fråga om tjänstgöring 16 a kap. 5–7 §§ skolförordningen
(1971:235). Förordning (1991:1117).

15 g § I en tjänst som syofunktionär får ingå fyllnadstjänstgöring

1. vid en grundskola eller gymnasieskola,

2. vid komvux eller grundvux,

3. vid en särskola och

4. vid statliga skolor.

Föreskrifterna om fyllnadstjänstgöring i 16 a kap. 10–13 §§
skolförordningen (1971:235) skall därvid tillämpas. Förordning
(1988:669).

Övrig personal

16 § Vid en statens skola för vuxna finns tjänster för skolkurator,
bibliotekarie och för annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. Förordning (1988:1058).

Tjänstetillsättning m.m.

17 § *En tjänst som rektor eller studierektor tillsätts med förordnande
tills vidare av styrelsen för utbildningen.

I övrigt skall i fråga om tillsättning av tjänst som rektor eller
studierektor tillämpas föreskrifterna i 17 kap. 1, 2, 6–8, 11, 15, 17
och 19 §§ skolförordningen (1971:235). Förordning (1991:1117).

18 § Lönetjänster som lärare och arvodestjänster som timlärare tillsätts
av styrelsen för utbildningen med tillämpning av 2 kap. 3–5 §§
skollagen (1985:1100).

Vid tillsättning av sådana tjänster som avses i 13 § tillämpas 17 kap.
1, 2, 6–8 och 11 §§ skolförordningen (1971:235). När andra lärare skall
anställas bör styrelsen för utbildningen anmäla detta till den
offentliga arbetsförmedlingen om det inte framstår som onödigt.

Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får förordnas
tills vidare längst till visst tidpunkt under läsåret. I annat fall
skall förordnandet meddelas tills vidare dock längst till viss tidpunkt
under läsåret. Förordning (1991:1117).

18 a § En tjänst som syofunktionär tillsätts av styrelsen för
utbildningen. När en tjänst som syofunktionär skall tillsättas, bör
styrelsen för utbildningen anmäla detta till den offentliga
arbetsförmedlingen om det inte framstår som onödigt. Förordning
(1991:1117).

19 § I fråga om tjänster för skolkurator, bibliotekarie och för annan
personal som avses i 16 § gäller följande.

Tjänsterna tillsätts av styrelsen för utbildningen efter yttrande av
rektor.

När en tjänst skall tillsättas bör styrelsen för utbildningen anmäla
detta till den offentliga arbetsförmedlingen om det inte framstår som
onödigt. Förordning (1991:1117).

20 § har upphävts genom förordning (1988:1058).

21 § I fråga om ledighet, vikariat och anställnings upphörande gäller 18
kap. skolförordningen (1971:235) i tillämpliga delar. Förordning
(1991:1117).

22 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

23 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

24 § I kommunens räkenskaper redovisas statsmedel till driften av
statlig skola för vuxna under särskilda poster enligt bestämmelser som
riksrevisionsverket meddelar.

25 § I fråga om revision av den ekonomiska förvaltningen av statlig
skola för vuxna tillämpas bestämmelserna om revision i kommunallagen
(1977:179).

Närmare föreskrifter om revision meddelas av riksrevisionsverket.

4 a kap. har upphävts genom förordning (1991:1117).

5 kap. Överklagande m.m.

1 § Beslut av styrelsen för utbildningen om tillsättning av en tjänst
vid en statens skola för vuxna som rektor, studierektor, lärare,
syofunktionär eller av personal som avses i 4 kap. 16 § får överklagas
hos statens skolverk.

Skolverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1117).

1 a § Beslut av styrelsen för utbildningen om att skilja en elev från
undervisningen enligt 1 kap. 17 § får överklagas hos kammarrätten.
Förordning (1991:1117).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

4 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

5 § Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med
överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Förordning (1987:739).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1117).

7 § Har förordnande på anställning i strid mot denna förordning eller
bestämmelser som har meddelats med stöd av förordningen tidsbegränsats
skall 4 kap. 7 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig
anställning tillämpas. Förordning (1991:1117).

Övergångsbestämmelser

1985:288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen
(1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning och förordningen
(1977:537) om grundutbildning för vuxna skall upphöra att gälla.

Bestämmelserna i 22–24, 41 och 42 §§ i den upphävda förordningen om
kommunal och statlig vuxenutbildning gäller dock för kurser som startats
före den 1 juli 1985.

Bestämmelsen i 122 § i den upphävda förordningen om kommunal och statlig
vuxenutbildning gäller fortfarande i fråga om beslut som har fattats
före den 1 juli 1985.

1985:996

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om beräkning av sådant underlag för
schablontillägg som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1986:1002

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Den som den 30 juni 1987 innehar en arvodestjänst som huvudlärare
eller institutionsföreståndare vid en av statens skolor för vuxna med
förordnande tills vidare får behålla arvodestjänsten om

a. villkoren för att tjänsten skall få finnas enligt 4 kap. 12 § i dess
lydelse före ikraftträdandet av denna förordning är uppfyllda och

b. högst fem år återstår till dess innehavaren uppnår nedre gränsen inom
den pensioneringsperiod som gäller för honom eller henne.

3. Den som med stöd av punkt 2 innehar en arvodestjänst som huvudlärare
eller institutionsföreståndare är skyldig att fullgöra sådana
specialfunktioner enligt 4 kap. 15 a § som motsvarar de uppgifter som
ingår i arvodestjänsten i den omfattning som skolstyrelsen bestämmer.

4. Vid ledighet på en arvodestjänst som avses i punkt 2 får vikarie inte
förordnas på tjänsten. Skolstyrelsen skall i stället uppdra åt en annan
eller andra lärare att under ledigheten fullgöra de specialfunktioner
som ankommer på innehavaren av arvodestjänsten.

5. När den som innehar en arvodestjänst som huvudlärare eller
institutionsföreståndare fullgör specialfunktioner med stöd av punkten 3
skall de medel som enligt 15 d § används för specialfunktioner minskas
med kostnaden för utbetalda uppdragstillägg.

1987:739

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. har upphävts genom förordning (1991:1117).

3. har upphävts genom förordning (1991:1117).

4. har upphävts genom förordning (1991:1117).

1988:176

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1988 och tillämpas första
gången i fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1988/89.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser redovisningsår före redovisningsåret 1988/89.

3. Föreskrifterna i 4 a kap. 7 § om skyldighet för en huvudman att lämna
uppgift enligt 1 a kap. 33 § och för länsskolnämnden att fastställa den
statsbidragsgrundande skolledningsresursen skall under 1988 fullgöras
senast den 20 maj respektive den 31 maj. Vidare skall föreskriften i 4 a
kap. 11 § om skyldighet för länsskolnämnden att fastställa ett
preliminärt statsbidragsgrundande timunderlag under 1988 fullgöras
senast den 31 maj.

1988:669

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Har någon före ikraftträdandet haft längre studietid än den som
föreskrivs i 2 kap. 5 § skall det anses som om han fått förlängning av
studietiden enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 och 7 §§. Tid över 500
lektioner skall anses som förlängning medgiven av länsskolnämnden.

1988:1058

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av
lärartjänster för grundvux eller komvux eller vid en statens skola för
vuxna, skall intill den 1 mars 1989 17 kap. 31 och 38–42 §§ nämnda
förordning tillämpas i deras lydelse vid utgången av oktober 1988.

1989:611

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Om förfarande har inletts före ikraftträdandet för att tillsätta en
tjänst som rektor eller studierektor eller ett långtidsvikariat på en
sådan tjänst skall tjänsten eller vikariatet tillsättas enligt äldre
föreskrifter.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1989:703

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag enligt 4
a kap. 25 § som avser tid före den 1 juli 1989.

3. har upphävts genom förordning (1990:875).

1990:228

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990. Bestämmelserna om
schablontillägg i 4 a kap. 27 § i sin nya lydelse tillämpas första
gången i fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1989/90.

1990:529

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1990:875

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli
1990.

2. En kommun som enligt 3 kap. 12 § i dess äldre lydelse har haft rätt
att starta en kurs med lägst åtta studerande får utan hinder av
bestämmelsen i dess nya lydelse göra det till utgången av juni 1991.

3. För redovisningsåret 1989/90 lämnas bidrag enligt 4 a kap. 25 § med
10,6 procent.

1990:1091

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Har undervisningen
påbörjats före den 1 januari 1991 gäller äldre bestämmelser.

1991:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Sådana kursplaner och timplaner för särskilda yrkesinriktade kurser som
före den 1 juli 1991 godkänts av en länsskolnämnd för användning på
försök, får även därefter användas för utbildning i komvux.