Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.

SFS nr
1985:289
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Vid ordinarie uppbörd av sådan fordonsskatt och kilometerskatt som
skulle ha betalats senast vid utgången av maj 1985, får den
skattskyldige, i stället för vad som anges i 16 §
vägtrafikskatteförordningen (1973:776), betala skatten senast den 20
juni 1985.

2 § Vid tillfällig uppbörd av fordonsskatt för fordon för vilka
skatteplikt inträtt under tiden den 22 april–den 20 maj 1985 skall, i
stället för vad som anges i 21 § andra stycket
vägtrafikskatteförordningen (1973:776), postförskottsförsändelsen
lösas senast den 10 juni 1985. Detsamma gäller vid tillfällig uppbörd
av kilometerskatt för fordon som under tiden den 22 april–den 20 maj
1985 har upphört att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning
än avställning.

Om fordonsägaren i samband med att avställning för ett fordon upphört
under tiden den 22 april–den 20 maj 1985 förklarat att han önskat ta
fordonet i bruk omedelbart, skall skatten betalas senast den 10 juni
1985.

3 § Har under tiden den 2–19 maj 1985 ett kilometerskattepliktigt
fordon förts ut till eller in i riket från ett annat land än Norge
eller Finland utan att särskild blankett stämplats och lämnats till
tullmyndighet, får vid avräkning av kilometerskatt körsträckan i
utlandet styrkas på annat sätt. Avräkningen medges efter särskild
ansökan, som skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni
1985 eller, i fråga om fordon som förts in till landet efter den 1
juni, senast en månad efter det fordonet fördes in.

Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om ansökan
enligt första stycket.