Förordning (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché

SFS nr
1985:305
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-04-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1108
Upphävd
1991-01-01

1 § Vad som i denna förordning sägs om lantbruksråd gäller även
lantbruksattaché.

2 § Lantbruksråd förordnas av regeringen. Förordnandet avser
tjänstgöring för viss tid vid en utlandsmyndighet. Lantbruksrådet är
underställd chefen för utlandsmyndigheten.

3 § Lantbruksrådet skall bevaka frågor inom jordbruksdepartementets
ansvarsområde. Lantbruksrådet skall särskilt

1. följa och bevaka utvecklingen och viktigare händelser samt
fortlöpande lämna information härom till jordbruksdepartementet,

2. bistå vid handläggningen av såväl bilaterala som multilaterala
ärenden,

3. sprida kunskap om svenska förhållanden,

4. lämna svenska myndigheter begärd information,

5. informera och bistå officiella delegationer,

6. såvitt möjligt lämna andra delegationer och studiebesökare samt
organisationer i Sverige information och bistånd,

7. verka för avsättning av svenska produkter och i övrigt ta till vara
svenska handelsintressen,

8. i övrigt fullgöra de uppgifter som regeringen i särskilt fall
bestämmer.

4 § Lantbruksrådet skall hålla chefen för utlandsmyndigheten underrättad
om sin verksamhet och sina uppdrag. Lantbruksrådet skall vara rådgivare
åt chefen för utlandsmyndigheten och i frågor av utrikespolitisk natur
följa de direktiv som denne meddelar.

5 § Rapporter eller skrivelser från lantbruksrådet till
jordbruksdepartementet skall i kopia lämnas till chefen för
utlandsmyndigheten.

Information som begärts av myndigheter eller organisationer skall lämnas
direkt till beställaren. I frågor av allmänt intresse skall en kopia av
den skriftliga informationen lämnas till jordbruksdepartementet.

Beträffande skriftväxling gäller i övrigt de bestämmelser som har
fastställts för utlandsmyndigheten.

6 § Lantbruksrådet skall varje år före den 1 mars till
jordbruksdepartementet komma in med en redogörelse för verksamheten
under det närmast föregående kalenderåret.

7 § Chefen för utlandsmyndigheten skall underrättas om tjänsteresor som
lantbruksrådet avser att företa. För tjänsteresor utom
verksamhetsområdet krävs tillstånd av jordbruksdepartementet.

8 § Semester beviljas av chefen för utlandsmyndigheten. Annan ledighet
beviljas av utrikesdepartementet.

Utrikesdepartementet skall underrätta jordbruksdepartementet om ledighet
som har beviljats lantbruksrådet.