Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland

SFS nr
1985:312
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1985-05-30

Regeringen ger till känna att Sverige och Danmark den 4 december
1984 träffat avtal om handeln mellan Sverige och Grönland. Avtalet,
som träder i kraft den 1 juli 1985, har den lydelse som framgår av
bilaga till detta tillkännagivande.

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och
Grönland

Sveriges och Danmarks regeringar, vilka i samband med
Grönlands utträde ur de europeiska gemenskaperna önskar
befästa den ordning som uppnåtts på handelns område mellan
Sverige och Grönland, först inom ramen för EFTA-samarbetet
och därefter på grundval av frihandelsavtalen mellan Sverige
och de europeiska gemenskaperna, har, till främjande av detta
syfte, enats om följande:

Artikel 1

Detta avtal syftar till att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln
befordra en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna
mellan Sverige och Grönland.

Artikel 2

För detta avtal skall preambler och bestämmelser i avtalet mellan
Konungariket Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen respektive
i avtalet mellan Konungariket Sverige, å ena sidan, samt Europeiska
kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och
stålgemenskapen, å andra sidan, jämte till avtalen fogade protokoll,
tolkningsförklaringar, skriftväxlingar och till dessa gjorda ensidiga
uttalanden äga motsvarande tillämpning. Varuområdet skall vara
detsamma som gällt hittills enligt dessa överenskommelser.

Artikel 3

Grönland kan i samma omfattning som i förhållande till de europeiska
gemenskaperna införa tullar eller kvantitativa restriktioner som synes
nödvändiga med hänsyn till Grönlands omedelbara utvecklingsbehov.
Danmark skall meddela Sverige om införande eller ändring av sådana
beslut i Grönland.

Artikel 4

Alla frågor rörande detta avtals tillämpning dryftas mellan
avtalsparterna, som sammanträder när ena parten begär detta. Därvid
kan de också överenskomma om ändring av varuområdet.

Artikel 5

Vardera avtalsslutande parten kan uppsäga detta avtal genom
underrättelse till den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att
gälla tolv månader efter dagen för sådan underrättelse.

Artikel 6

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras
härför förutsedda förfaranden.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 1985 under förutsättning att de
avtalsslutande parterna före denna dag har underrättat varandra om att
dessa förfaranden har slutförts.

Om så ej sker före denna dag, skall avtalet träda i kraft senast den
första dagen i den andra månaden efter sådan underrättelse.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på svenska och danska språken,
vilka båda texter har lika giltighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud
undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 december 1984.

För Sveriges regering
Carl Johan Åberg

För Danmarks regering
Anker Svart