Förordning (1985:317) om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare

SFS nr
1985:317
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1435
Upphävd
1992-01-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller vissa tillägg till och undantag från det
allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän
(pensionsavtalet) och avser anställning som timlärare enligt
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU).

Förordningen tillämpas inte på timlärare vid privatskolor och
riksinternatskolor.

Definitioner

2 § I förordningen jämställs med termin

vid folkhögskola: en kurs som omfattar minst 15 veckor,

vid arbetsmarknadsutbildning (AMU): en kalendertid som omfattar sex
månader i följd,

vid undervisning i övrigt som inte är knuten till termin: en tidsperiod
som svarar mot termin.

3 § Med hel termin jämställs anställning eller anställningar under en
hel termin eller en motsvarande tidsperiod i vilken det fattas högst sju
dagar.

Särskilda förutsättningar för pensionsrätt

4 § Anställning som timlärare skall ha avsett en hel termin för att
pensionsrätt skall föreligga. Kravet på hel termin skall anses uppfyllt
även beträffande timläraranställning under del av en termin, om
timläraren under återstoden av terminen haft annan anställning som
omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser och som avsett minst 40
procents tjänstgöring.

5 § Anställning enligt 4 § skall anses ha omfattat hela
kalenderhalvåret.

Pensioneringsperiod

6 § Som pensioneringsperiod tillämpas samma pensioneringsperiod som
gäller för närmast jämförlig lönegradsplacerad lärartjänst.

Pensionslön

7 § Pensionslönen utgörs av den löneplanslön som ligger till grund för
beräkning av timlärarens arvode.

Har det förekommit två eller flera pensionslöner samtidigt, tillämpas
pensionslönen för den anställning som haft den högsta
sysselsättningsgraden. Vid lika sysselsättningsgrad tillämpas den högsta
pensionslönen.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får
beslutas av statens löne- och pensionsverk.

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.