Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen

SFS nr
1985:328
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:393
Upphävd
1987-07-01

Uppgifter

1 § Företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen har till
uppgift att följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

2 § Det åligger därvid delegationen

att vara ett centralt organ för samverkan och information rörande
företagshälsovårdens utbyggnad och utveckling,

att verka för en ändamålsenlig användning av resurserna för
företagshälsovård och att centralt svara för samverkan med samhällets
hälso- och sjukvård och andra resurser,

att vid behov ange riktlinjer för och stödja det regionala samarbetet
om företagshälsovård i yrkesinspektionsnämnderna,

att i nära samverkan med yrkesinspektionsnämnderna följa utvecklingen
av företagshälsovården,

att ange riktlinjer för utbyggnaden av företagshälsovårdens
personalresurser och ta initiativ till nödvändiga utbildningsinsatser
vad gäller innehåll, dimensionering och lokalisering,

att ägna uppmärksamhet åt behörighets- och kompetensfrågor för
personalen i företagshälsovården och utfärda rekommendationer i sådana
frågor,

att följa och främja utbyggnad och utveckling av yrkesmedicinen.

3 § Delegationen skall varje år före den 1 oktober avge berättelse
till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

4 § Delegationen består av generaldirektören vid
arbetarskyddsstyrelsen, som är delegationens ordförande, två ledamöter
utsedda av arbetarskyddsstyrelsen och tretton andra ledamöter, vilka
utses särskilt av arbetarskyddsstyrelsen. För andra ledamöter än
ordföranden skall det finnas ersättare. Delegationen utser inom sig
vice ordförande.

Av de särskilt utsedda ledamöterna utses

en efter förslag av socialstyrelsen,

en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen,

en efter förslag av universitets- och högskoleämbetet,

tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR,

två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen,

en efter förslag av statens arbetsgivarverk,

en efter förslag av Svenska kommunförbundet,

en efter förslag av Landstingsförbundet.

Ersättarna för ledamöterna utses i samma ordning.

5 § Ledamöter och ersättare förordnas för högst tre år. Delegationen
får anlita särskilda experter.

6 § Sekreterare och övrig personal hos delegationen tillhandahålls
genom arbetarskyddsstyrelsens försorg.

Ärendenas handläggning m.m.

7 § Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst åtta andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen.
Ordföranden eller vice ordföranden får också pröva ärenden om
utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1986:847).

8 § Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden.
Delegationen skall sammankallas när en ledamot begär det. Förordning
(1986:847).

9 § Vid sammanträde med delegationen förs protokoll, som justeras av
ordföranden. Förordning (1986:847).

10 § Delegationens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:393

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande
förordningar skall upphöra att gälla

1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

3. förordningen (1985:328) med instruktion för
företagshälsovårdsdelegationen vi d arbetarskyddsstyrelsen

4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen
vid arbet arskyddsstyrelsen.

Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid
arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda
förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.

Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens
styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegatio nen och
yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande
styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning.
Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 december 1976 om
personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.