Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1985:33
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-12-19

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr o m
den 1 februari 1985 skall ökas enligt följande.

1.Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 12 %
(jfr SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med
ändring 1973:217).

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 12 % (jfr SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och
1981:1214).

1.3 Annan ansvarslivränta — än trafiklivränta och statlig skadelivränta
— ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214
och 1981:1195).

Under 1.1–1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 februari 1985.

2.Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1985 samt
livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första
domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även i fråga om trafikskadeersättning i form av livränta.