Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

SFS nr
1985:343
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:816
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:666

1 § Statens jordbruksverk får ge organisationer på
jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att
anordna sådan kontroll som avses i 1 § lagen (1985:342) om
kontroll av husdjur m.m.

Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan
och riktlinjer för verksamheten.

Föreskrifter för kontrollen meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (2005:666).

2 § För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg
mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än
ägg från fjäderfä fordras Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för sådan
verksamhet. Förordning (1993:1487).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur
som omfattas av kontroll enligt 1 § skall få säljas under särskild
beteckning. Förordning (1991:1451).

4 § Jordbruksverkeht eller, i den utsträckning jordbruksverket
bestämmer, länsstyrelsen utövar tillsyn över den kontroll som avses i 1
§ och den verksamhet som avses i 2 §. Förordning (1991:1451).

5 § En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte
omfattas av sådan hälsokontroll som avses i 1 § andra stycket lagen
(1985:342) om kontroll av husdjur m. m. och i vilka sjukdomar förekommer
i särskilt hög grad.

Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt
eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.

Ytterligare föreskrifter om avgiften får meddelas av jordbruksverket.
Förordning (1991:1451).

6 § Sådana föreskrifter som avses i 5 a § lagen (1985:342) om
kontroll av husdjur m. m. meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (1993:1487).

7 § Beslut av en sådan sammanslutning som avses i 1 § lagen
(1985:342) om kontroll av husdjur m.m. eller av ett sådant
slakteri som avses i 5 § andra stycket samma lag får överklagas
hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1112).

8 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:342)
om kontroll av husdjur m. m. får meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (1993:1487).

Övergångsbestämmelser

1985:343

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1966:560) om stöd åt hästaveln, m. m.,

2. kungörelsen (1967:396) om kontrollverksamhet beträffande nötkreatur,
svin, får och getter, m. m.,

3. förordningen (1976:301) om seminverksamhet för avel av vissa husdjur,

4. förordningen (1980:372) om organiserad hälsokontroll av husdjur.

Kontrollverksamhet anordnad enligt äldre bestämmelser skall anses som
kontroll enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m. intill
dess lantbruksstyrelsen prövat frågan om godkännande av plan och
riktlinjer för verksamheten och för tiden därefter om sådant godkännande
meddelas. Detta gäller under förutsättning att den som driver
verksamheten överlämnar plan och riktlinjer till lantbruksstyrelsen för
prövning senast den 1 januari 1986.

Med giltighet till och med utgången av juni 1987 får lantbruksstyrelsen
meddela föreskrifter om att andra handjur än hingstar får användas till
avel endast om de har avelsvärderats.

1990:861

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1993:1487

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den dag regeringen
bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1994.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

1995:259

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.