Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;

SFS nr
1985:345
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS1988:282
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:1060

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 § andra
stycket, tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

Uppgifter

2 § Trafiksäkerhetsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
säkerheten i vägtrafiken i den mån dessa inte hör till någon annan
myndighet.

3 § Det åligger trafiksäkerhetsverket särskilt att samordna
trafiksäkerhetsarbetet.

Därutöver åligger det verket

att följa trafiksäkerhetsutvecklingen,

att samverka med andra myndigheter och enskilda organisationer i
trafiksäkerhetsfrämjande syfte,

att följa den fordonstekniska utvecklingen och besiktningsverksamheten i
fråga om fordon,

att följa utvecklingen av förarutbildning och förarprov,

att informera allmänheten om bestämmelser som rör trafiksäkerheten.

4 § Trafiksäkerhetsverket får bedriva uppdragsverksamhet inom följande
områden, nämligen

1. konsultverksamhet i fråga om registrering av fordon eller körkort,

2. försäljning av datatjänster och programvara för automatisk
databehandling,

3. försäljning av uppgifter ur de register som verket är
registeransvarigt för enligt datalagen (1973:289),

4. fordonstekniska undersökningar.

5 § Trafiksäkerhetsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde
om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 § Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse som består av sju
personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

7 § Generaldirektören är chef för trafiksäkerhetsverket.

8 § Inom trafiksäkerhetsverket finns en avdelning för bil- och
körkortsregistren och fyra byråer, nämligen trafikbyrån, fordonsbyrån,
körkortsbyrån och kanslibyrån. Därutöver finns under generaldirektören
en juridisk enhet och en planeringsenhet.

Registeravdelningen förestås av en avdelningschef, varje byrå av en
byråchef, juridiska enheten av en chefsjurist och planeringsenheten av
en planeringschef. En av cheferna är generaldirektörens
ställföreträdare.

9 § För den regionala verksamheten finns sju distrikt. Regeringen
bestämmer distriktens gränser.

Varje distrikt förestås av en distriktschef.

Trafiksäkerhetsverket fastställer stations- och mottagningsorter inom
distrikten.

10 § Hos trafiksäkerhetsverket finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får trafiksäkerhetsverket anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

11 § Till trafiksäkerhetsverket är knutet ett råd för samordning och
planering. Rådet skall bistå verket när det gäller att samordna
trafiksäkerhetsarbetet.

Ledamöter av rådet är generaldirektören och en företrädare på
motsvarande nivå för envar av rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen,
vägverket, transportforskningsberedningen och skolöverstyrelsen. I rådet
får dessutom ingå som ledamöter en representant för envar av
Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande.

I rådet får för särskilda fall ingå de adjungerade ledamöter som rådet
bestämmer.

Generaldirektören är ordförande i rådet.

Trafiksäkerhetsverket skall varje år före den 1 september till
regeringen lämna en redogörelse för rådets verksamhet. Den skall
innehålla en redovisning av verksamheten under det senaste budgetåret
och en programplan för trafiksäkerhetsarbetet under de kommande tre
budgetåren.

Ärendenas handläggning

12 § Av styrelsen avgörs

1. frågor av principiell innebörd eller eljest av större betydelse för
trafiksäkerhetsarbetet,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om trafiksäkerhetsverkets organisation och
arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1060).

14 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

15 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

16 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning, byrå
eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för avdelning, byrå eller enhet har rätt att närvara när ett
ärende som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan.

18 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

19 § har upphävts genom förordning (1986:1060).

20 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

21 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

22 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för avdelning, byrå eller enhet tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts
av trafiksäkerhetsverket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Andra ledamöter av rådet för samordning och planering än ordföranden och
adjungerade ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Besvär

24 § Beslut, som meddelats av en distriktschef eller bilinspektör, får
överklagas genom besvär hos styrelsen eller den överordnade chef som
styrelsen bestämmer.

Övriga bestämmelser

25 § Trafiksäkerhetsverkets registrators- och kassakontor skall varje
arbetsdag hållas öppna minst fem timmar förlagda på det sätt som verket
bestämmer. Är arbetstiden en viss dag kortare än sex timmar eller får
den till en viss dag förlagda arbetstiden arbetas in enligt föreskrifter
i kollektivavtal, får verket bestämma om öppethållande.

26 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av trafiksäkerhetsverket även i fråga om chef för
avdelning, byrå eller enhet.

Övergångsbestämmelser

1985:345

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen
(1967:654) med instruktion för trafiksäkerhetsverket skall upphöra att
gälla.

Redogörelsen för rådets verksamhet enligt 11 § skall lämnas första
gången senast den 31 augusti 1986 och avse budgetåret 1985/86.