Lag (1985:349) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1985:349
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1297
Upphävd
2009-01-01

1 § Stiftelsen Svenska institutet prövar

1. frågor om statliga stipendier för att främja journalistutbyte,
internationellt kulturutbyte, internationellt utbyte inom studier och
forskning samt internationellt erfarenhetsutbyte,

2. frågor om statsbidrag till internationellt kulturutbyte inklusive
kulturutbyte med utvecklingsländer, svensk litteratur i utlandet,
internationellt utbyte inom studier och forskning samt internationellt
erfarenhetsutbyte.

2 § Institutet får, i fråga om vid institutet anställd personal, fatta
sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte annat är
föreskrivet.

3 § Förvaltningsuppgifter som avses i denna lag utövas enligt
föreskrifter som regeringen beslutar.

Regeringen kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.