Förordning (1985:35) om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden

SFS nr
1985:35
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1985-01-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:955
Upphävd
1988-01-01

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall äga rum vid
Huddinge, Sollentuna, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala, Eskilstuna,
Katrineholms, Norrköpings, Jönköpings, Hässleholms, Helsingborgs,
Malmö, Halmstads, Karlstads, Härnösands, Östersunds och Umeå
tingsrätter. Vid dessa tingsrätter gäller denna förordning jämte
förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 § Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och
erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven
utbildning, får med de undantag som framgår av andra stycket förordnas
att på eget ansvar handlägga ärenden som kan avgöras utan nämndemän
och som avser
1. förordnande av
— förmyndare för underårig, dock ej om förmyndaren skall vara
vårdnadshavare
— förmyndare för omyndigförklarad
— god man enligt 18 kap. 1 och 2 §§ samt 4 § första stycket 1–4
föräldrabalken,
2. entledigande av
— förmyndare för underårig, dock ej om förmyndaren är vårdnadshavare
— förmyndare för omyndigförklarad
— god man som har förordnats enligt 18 kap. 1 och 2 §§ samt 4 §
första stycket 1–4 föräldrabalken,
3. inskrivning av
— förmynderskap för underårig enligt 12 kap. 1 § första stycket 1 och
2 föräldrabalken
— förmynderskap för omyndigförklarad
— godmanskap.
Ett förordnande enligt första stycket omfattar inte
1. avvisningsbeslut,
2. interimistiska beslut,
3. ärenden som avses i 4 och 5 kap. lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap,
4. ärenden som avses i 14 och 15 §§ förordningen (1931:429) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap,
5. ärenden som i övrigt är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller
vars handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller
erfarenhet.

3 § Förordnanden meddelas vid Stockholms och Malmö tingsrätter av
tingsrätten och annars av hovrätten.