Förordning (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

SFS nr
1985:352
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:648
Upphävd
1990-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får lån och räntebidrag lämnas till ägare av
småhusfastighet för kostnader avseende gator och andra allmänna platser
som ägaren är skyldig att ersätta kommunen för enligt 6 kap. plan- och
bygglagen (1987:10). Lån- och räntebidrag lämnas även för
gatukostnadsersättning som kommunen debiterat fastighetsägaren efter den
30 juni 1985 enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Som småhusfastighet räknas fastighet på vilken det finns en- eller
tvåbostadshus. Förordning (1987:313).

2 § Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att medverka i låneverksamheten
finns i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till
bostadsförsörjningens främjande m.m.

Kommunens låneförmedling och därmed sammanhängande verksamhet handhas av
ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte
kommunen har beslutat att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om
verksamheten. Förordning (1988:304).

Förutsättningar för lån

3 § Lån lämnas endast om fastighetsägaren är enskild person och om
gatukostnadsersättningen avser sådan småhusfastighet som bebos av ägaren
eller stadigvarande hyrs ut under sådana förhållanden att ägarens intäkt
av fastigheten vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt
24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Som ytterligare förutsättning för lån gäller

1. att den ersättning som kommunen debiterar vid ett och samma tillfälle
överstiger 20 000 kronor och

2. att kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld.

Lånets storlek

4 § Lån lämnas med ett belopp som motsvarar 95 procent av den ersättning
som ägaren skall betala till kommunen.

Ränta, räntebidrag och amortering

5 § Lån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt
tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden
fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning (1988:304).

6 § Till kostnaderna för ränta på lånet lämnas räntebidrag från dagen
för lånets utbetalning. Bidraget skall motsvara skillnaden mellan en
enligt 38 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) beräknad
räntekostnad för lånet och en garanterad ränta beräknad på det
ursprungliga lånet enligt den räntesats som anges i 43 § första stycket
1 samma förordning.

För räntebidrag enligt första stycket gäller även i övrigt
bestämmelserna i 38 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder.

Räntebidrag beräknas och betalas i efterskott högst fyra gånger per år.
Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning
(1989:576).

7 § Amorteringstiden för lånet är högst 25 år.

Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:304).

8 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som
beräknas efter 8 procents ränta och amorteringstiden för lånet.

Om den räntesats som fastställs enligt 5 § är högre än 8 procent,
betalas jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om
den fastställda räntesatsen är lägre än 8 procent, minskas annuiteten
med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

9 § Ränta och amortering betalas i efterskott högst fyra gånger per år.
Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket.

På belopp som inte betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala
dröjsmålsränta. Förordning (1989:576).

10 § har upphävts genom förordning (1988:304).

11 § Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag
som regeringen bestämmer.

Uppsägning av lån

12 § Övergår fastigheten eller en del av fastigheten till ny ägare genom
köp eller byte skall lånet till överlåten del sägas upp till betalning.
Länsbostadsnämnden kan dessutom säga upp lånet till betalning helt eller
delvis, om

1. låntagaren åsidosätter lånevillkor eller föreskrift beträffande
lånet,

2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller
används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades,

3. betryggande brandförsäkring inte finns,

4. låntagaren genom oriktiga uppgifter har orsakat att lån felaktigt har
lämnats eller lämnats med för högt belopp.

Om huset inte längre används för permanent bruk och om det finns
särskilda skäl, får länsbostadsnämnden, i stället för att säga upp
lånet, bestämma kortare amorteringstid. I sådana fall skall räntebidrag
inte längre lämnas.

Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar
betalning eller göra inbetalningar utöver föreskriven amortering. I
fråga om lån som har betalats ut efter den 30 juni 1988 krävs dock att
låntagaren betalar en ränteskillnadsersättning, om den ränta som har
fastställts för lånet överstiger upplåningsräntan för Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag. Närmare föreskrifter om
ränteskillnadsersättning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning
(1988:304).

Förfarande i låneärenden m.m.

13 § Ansökan om lån skall göras på blankett enligt formulär som plan-
och bostadsverket fastställer och ges in till förmedlingsorganet. Sådana
uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna
på heder och samvete. Förordning (1988:304).

14 § Om ansökningshandlingarna är ofullständiga skall förmedlingsorganet
lämna sökanden tillfälle att komplettera handlingarna och därefter sända
handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden.

15 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån. I lånebeslutet skall
lånebeloppet och villkor för lånet anges.

Beviljat lån betalas ut till kommunen som likvid för den av kommunen
debiterade gatukostnadsersättningen.

Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag
av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:576).

16 § Under lånetiden skall förmedlingsorganet besikta huset i den
omfattning och den ordning som plan- och bostadsverket bestämmer. Om det
finns risk för att huset genom vanvård eller av annan anledning minskar
i värde, skall förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden.
Får förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten eller tomträtten har
övergått till ny ägare eller att andra omständigheter har inträffat som
innebär att lånet kan sägas upp till betalning, skall förmedlingsorganet
anmäla även detta till länsbostadsnämnden. Förordning (1988:304).

Övriga bestämmelser

17 § Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan till följd av
att förutsättningen i 3 § andra stycket 2 inte är uppfylld får inte
överklagas. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får
överklagas hos plan- och bostadsverket.

Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1989:876).

Övergångsbestämmelser

1985:352

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Lån enligt förordningen
lämnas endast för gatukostnadsersättning som kommunen debiterar
fastighetsägaren eller tomträttshavaren efter den 30 juni 1985.

1986:722

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om lån har kommit in
till kommunen före den 1 november 1986.

1988:304

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Bestämmelserna i 7 och 9 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i
vilka lån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.

1989:576

Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena och 15 § i sin nya
lydelse träder i kraft den 1 juli 1989. Bestämmelserna i 6 § tredje
stycket och 9 § i sin nya lydelse träder i kraft den dag plan- och
bostadsverket bestämmer.

1989:876

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut
har meddelats före ikraftträdandet. Meddelar plan- och bostadsverket
efter ikraftträdandet beslut i en fråga som avses i 17 § första stycket
första meningen i dess nya lydelse, får beslutet dock inte överklagas.

1990:648

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådana
ärenden där ansökan om lån kommit in till förmedlingsorganet före den 1
juli 1990.