Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

SFS nr
1985:367
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:925

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller frågor om faderskap till barn i
internationella förhållanden.

I lagen finns också bestämmelser om föräldraskap enligt 1 kap.
9 § föräldrabalken i internationella förhållanden.

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller
lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska
faderskapsavgöranden i stället för 7-10 a §§. Lag (2005:444).

Faderskap omedelbart på grund av lag

2 § En man som är eller har varit gift med ett barns mor skall anses som
barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen
fick hemvist eller, om inte någon skall anses som barnets far enligt den
lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev
medborgare. Fick barnet vid födelsen hemvist i Sverige, skall frågan
dock alltid bedömas enligt svensk lag.

Fastställelse och hävande av faderskap

3 § Ett faderskap kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet under
medverkan av en svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda
faderskapet enligt 2 kap. 1 eller 9 § föräldrabalken.

I fråga om fastställelse av faderskap enligt första stycket tillämpas
svensk lag.

Har bekräftelsen lämnats utomlands, skall den även om detta inte följer
av andra stycket anses giltig till formen, om den uppfyller
formföreskrifterna i den främmande statens lag. Lag (1990:1528).

4 § Mål om faderskap får tas upp av svensk domstol,

1. om barnet har hemvist i Sverige,

2. om talan förs mot en man som har hemvist i Sverige eller mot flera
män som alla har hemvist här, eller

3. om det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns eller mannens
anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i
landet.

Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter
som grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör
inte domstolens behörighet.

5 § En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om
hävande av ett faderskap, som gäller enligt 2 §, skall prövas enligt
lagen i den stat där barnet har sitt hemvist när målet avgörs i första
instans.

Frågan huruvida ett faderskap, som gäller enligt 2 §, skall anses hävt
genom en fastställelse av att en annan man är barnets far bedöms enligt
samma lag som har tillämpats vid fastställelsen.

6 § Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse, skall en talan vid
svensk domstol om ogiltigförklaring av bekräftelsen prövas enligt den
eller de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i landet. En
ogiltigförklaring får dock alltid meddelas med stöd av svensk lag, om
talan grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far barnet.
Lag (1990:1528).

Fastställelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken

6 a § Ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken kan
fastställas genom bekräftelse av föräldraskapet under medverkan
av svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda
föräldraskapet enligt 2 kap. 8 a eller 9 § föräldrabalken.

Det som sägs i 4 § om mål om faderskap tillämpas också i fråga
om mål om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Svensk lag tillämpas vid fastställelse och vid
ogiltigförklaring av en bekräftelse av sådant föräldraskap som
avses i 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:444).

Giltigheten av utländska faderskapsavgöranden m. m.

7 § Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap
har fastställts eller hävts och som har vunnit laga kraft gäller i
Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap
eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den
främmande staten.

Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,

1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, inte
har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna
svara i saken eller om svaranden annars inte har fått rimliga
möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången,

2. om avgörandet strider mot en svensk dom,

3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt
avgörande i en rättegång som började tidigare än den andra utländska
rättegången,

4. om avgörandet strider mot en här i landet giltig fastställelse av
faderskap i annan form än genom domstolsavgörande och den fastställelsen
har skett innan den utländska rättegången började,

5. om en rättegång om faderskapet pågår i Sverige, eller

6. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet som har börjat
tidigare än den andra utländska rättegången och som kan antas leda till
ett här i landet giltigt avgörande.

8 § En utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller i
Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den
som har lämnat bekräftelse hade hemvist eller i en stat där någon av dem
var medborgare.

Bekräftelsen skall även om det inte följer av första stycket anses
giltig till formen, om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den
stat där bekräftelsen lämnades.

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige

1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rättegång
som började innan fastställelsen skedde,

2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig fastställelse av
faderskap i annan form än genom domstolsavgörande,

3. om det i Sverige pågår en rättegång om faderskapet som har börjat
innan fastställelsen skedde,

4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet som har börjat
innan fastställelsen skedde och som kan antas leda till ett här i landet
giltigt avgörande, eller

5. om bekräftelsen är uppenbart oriktig. Lag (1990:1528).

9 § Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller
i Sverige kan prövas av tingsrätt efter en ansökan av någon
som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt
frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk
myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov
begära en sådan prövning av tingsrätten.

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som
regeringen föreskriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle
att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första
stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om
domstolsärenden. Lag (2014:925).

10 § Väcks vid en svensk domstol talan om faderskapet till ett barn men
pågår redan en rättegång om faderskapet utomlands, skall talan avvisas
eller förklaras vilande i väntan på ett avgörande i den utländska
rättegången som har vunnit laga kraft, om det kan antas att detta
avgörande blir giltigt här i landet. Talan får dock prövas, om det finns
särskilda skäl.

Pågår den utländska rättegången i Schweiz, skall i fall som avses i 7 §
lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i
Schweiz den bestämmelsen i stället tillämpas.

10 a § Det som sägs i 7, 8 och 10 §§ om faderskap gäller även
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:444).

Gemensamma bestämmelser

11 § Om prövningen av en fråga enligt denna lag beror på någons hemvist
eller medborgarskap vid en viss tidpunkt och han eller hon då är
avliden, avgörs frågan med hänsyn till förhållandena vid tiden för
dödsfallet.

Om prövningen av en fråga beror på barnets hemvist eller medborgarskap
vid en viss tidpunkt och är barnet då ännu inte fött, är i stället
moderns hemvist eller medborgarskap vid den tidpunkten avgörande.

12 § En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas och ett
avgörande av en utländsk domstol eller en utländsk fastställelse av
faderskap genom bekräftelse gäller inte i Sverige, om det skulle vara
uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att
tillämpa bestämmelsen eller att erkänna avgörandet eller fastställelsen.
Lag (1990:1528).

Övergångsbestämmelser

1985:367

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Vad som föreskrivs i 5 § andra stycket gäller även om fastställelsen
av den andre mannens faderskap har skett före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 7 och 8 §§ tillämpas även på ett domstolsavgörande
som har meddelats före ikraftträdandet och på en fastställelse som
dessförinnan har skett genom erkännande. Hade avgörandet eller
fastställelsen giltighet i Sverige vid ikraftträdandet, gäller
avgörandet eller fastställelsen fortfarande. Ett avgörande eller en
fastställelse, som strider mot en annan dom eller fastställelse i annan
form som gällde här vid ikraftträdandet, har inte giltighet här i
landet.

2014:925

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.