Förordning (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd

SFS nr
1985:391
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1290
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:941

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter för talboks- och
punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd.

Uppgifter

2 § Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla
punktskriften som skriftspråk för synskadade. Det åligger nämnden
särskilt att

1. utarbeta normer för den svenska punktskriften,

2. medverka till att utveckla enhetliga internationella normer för
punktskriftens återgivning av symboler inom olika ämnesområden.

På begäran av talboks- och punktskriftsbiblioteket skall nämnden ge
råd och upplysningar till biblioteket i frågor som rör punktskrift för
synskadade.

Organisation

3 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra
ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ordföranden, övriga
ledamöter och ersättare utses av regeringen. Nämnden utser inom sig en
vice ordförande.

Biblioteket utser en sekreterare åt nämnden bland sina tjänstemän.

4 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter
och sakkunniga.

5 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Bibliotekschefen får närvara vid nämndens sammanträden.

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är
närvarande.

Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos
nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmän handling
eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:941).

7 § Föredragande i nämnden är sekreteraren eller den som nämnden
utser.

Tillsättning av ledamöter och ersättare

8 § Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare förordnas för högst
tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång om det inte finns
särskilda skäl som föranleder annat.