Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken

SFS nr
1985:400
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:73
Upphävd
2005-04-01

Har allmän domstol avvisat en försvarare eller ogillat en
framställning om att avvisa en försvarare, får justitiekanslern,
vid sidan av den rätt till överklagande som tillkommer annan,
överklaga beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom domstolen har
återkallat ett förordnande av offentlig försvarare eller ogillat en
framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.