Lag (1985:426) om kemiska produkter

SFS nr
1985:426
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1097

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på hantering, import och export av kemiska
ämnen och beredningar (kemiska produkter). Lagens syfte är att förebygga
att skador på människors hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska
ämnens inneboende egenskaper.

Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att lagens
bestämmelser om kemiska produkter skall tillämpas på varor, som
innehåller eller har behandlats med en sådan produkt. Lag (1991:356).

2 § Med hantering menas i denna lag tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och
därmed jämförliga förfaranden.

3 § Denna lag gäller inte sådana kemiska produkter som omfattas av
livsmedelslagen (1971:511), läkemedelslagen (1992:859) eller
lagen (1985:295) om foder. Om det från hälso- eller miljöskyddssynpunkt
är särskilt påkallat får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer dock föreskriva att bestämmelserna i denna lag skall
tillämpas även på sådan produkt.

I fråga om kemiska produkter som omfattas av strålskyddslagen (1988:220)
eller lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva
varor är bestämmelserna i denna lag inte tillämpliga för att förebygga
hälso- eller miljöskador på grund av joniserande strålning
respektive explosion eller brand.

I fråga om transport av sådana kemiska produkter som är farligt gods
enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods gäller denna
lag endast i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag gäller inte sådan hantering av kemiska produkter som omfattas
av lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.
Lag (1994:242).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva undantag från lagens tillämpning i fråga om visst produktslag
eller viss hantering eller import av kemiska produkter.

Skyldigheter vid hantering, import och export av kemiska produkter
Lag (1991:356).

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om hantering, import och export av kemiska
produkter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen. Lag (1995:827).

5 § Den som hanterar eller importerar en kemisk produkt skall vidta de
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall
sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga
produkter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
särskilda föreskrifter om försiktighetsmått. Lag (1990:239).

6 § Det åligger särskilt den som tillverkar eller importerar en kemisk
produkt att genom egna undersökningar eller på annat sätt se till att
det finns tillfredsställande utredning för bedömning av vilka hälso-
eller miljöskador som produkten kan orsaka. Utredningen skall vara gjord
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter beträffande utredningen om kemiska produkter.

6 a § Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning
och som innehåller högst 0,013 gram bly per liter vid 15°C skall av
tillverkare och importör delas in i och tillhandahållas i de
miljöklasser som anges i bilaga till denna lag.

För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter som
meddelas av regeringen. Lag (1994:1778).

7 § Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt
skall ha tillgång till den kemiska och toxikologiska kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens omfattning och produktens egenskaper.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter i detta hänseende.

8 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemisk produkt
skall genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter av betydelse
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt (produktinformation).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om produktinformation.

9 § Den som yrkesmässigt hanterar, importerar eller exporterar en kemisk
produkt skall till den myndighet som regeringen bestämmer och i den
omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten
föreskriver lämna de uppgifter om produkten och dess hantering som kan
behövas för att bedöma hälso- eller miljörisker. Lag (1991:356).

Förhandsanmälan

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som avser att tillverka eller importera en kemisk
produkt, som inte tidigare varit i bruk i Sverige, senast vid en viss
tidpunkt till den myndighet som regeringen bestämmer skall göra anmälan
om tillverkningen eller importen samt redovisa undersökningsresultat och
andra uppgifter.

Tillstånd m. m.

11 § Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att en kemisk
produkt får hanteras, importeras eller exporteras endast efter tillstånd
eller att för hantering, import eller export av en sådan produkt skall
gälla annat särskilt villkor. Lag (1991:356).

12 § Är det av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda
hantering import eller export av en kemisk produkt. Lag (1991:356).

Miljöfarligt avfall

13 § har upphävts genom lag (1994:242).

Tillsyn

14 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och
villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller
de myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen skall i den utsträckning regeringen föreskriver även avse
efterlevnaden av förordningar som har beslutats av Europeiska
gemenskapen. Lag (1995:827).

14 a § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att uppgift
som kommunen har enligt denna lag skall ombesörjas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten
att avgöra ärenden.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra
åt en anställd i den kommunen att fatta beslut på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en grupp ärenden, dock inte i de fall som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap.
24-27 och 35 §§ kommunallagen skall tillämpas på den som fattar
sådana beslut. Lag (1996:641).

15 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

16 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag
eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen
eller enligt en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten
förordna om rättelse på hans bekostnad.

17 § För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband
med hanteringen av kemiska produkter, dock inte bostäder, och får där
göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte
ersättning.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för provtagning
och undersökning av prov föreskriver regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Avgifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag.

Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt skall
till den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten
föreskriver lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens
storlek. Lag (1991:640).

19 § Om det med stöd av denna lag har meddelats föreskrifter som medger
undantag från en bestämmelse om hantering eller import av en kemisk
produkt av visst slag och sådana föreskrifter kan antas innebära
ekonomisk fördel för den som hanterar eller importerar produkten får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att
en särskild avgift skall tas ut för att utjämna en sådan fördel.

Ansvar, sekretess m. m.

20 § Den som i fråga om kemiska produkter eller varor som avses i 1 §
andra stycket

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, villkor
eller förbud som meddelats med stöd av 5–13 §§,

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som
åligger honom enligt 15 §,

4. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att göra anmälan eller
att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den
23 juli 1992 om exprt och import av vissa farliga kemikalier3 eller
att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den
23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande
ämnen4,

5. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbud eller underlåter
att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 3093/94 av den
15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet5 eller

6. med uppsåt eller av oaktsamhet transporterar avfall i strid med
rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om
övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från
Europeiska gemenskapen,

döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen
kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte
till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet. Lag (1995:827).

21 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
om förhållande av betydelse i ansökan eller annan handling som avges
enligt denna lag, rättsakter som avses i 20 § första stycket 4, 5
eller 6 eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag döms
till böter. Lag (1995:827).

22 § Kemiska produkter eller varor som varit föremål för brott enligt
denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

23 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid erfarit om någons
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

24 § Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna
lag eller med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av
regeringen.

Övergångsbestämmelser

1985:426

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Genom lagen upphävs
lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser
som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya
bestämmelserna.

3. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller
registrering som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat
med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag om inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.

Bilaga

Krav Miljöklass 2 Miljö-
klass 3
kategori 2a kategori 2b kategori 2c
avsedd för for- avsedd för for-
don med kataly- don utan kataly-
tisk avgas- tisk avgasrening
rening

Svavelhalt,
högst
massprocent 0,01 0,03 0,005 –

Ångtryck vid
37,8oC,
högst kilo-
pascal 70(1)/95(2) 70(1)/95(2) 65 –

Ångtryck vid
37,8oC,
lägst kilo-
pascal 45(1)/65(2) 45(1)/65(2) 50 –

Förångat vid
70oC, volym-
procent – – 15-42 –

Förångat vid
100oC, lägst
volymprocent 47(1)/50(2) 47(1)/50(2) 45-72 –

Förångat vid
180oC, lägst
volymprocent – – 95 –

Slutkokpunkt,
högst oC 205 200 200 –

Bensenhalt
vid 15oC,
högst volym-
procent 3 3 0,1 5

Aromatindex(3),
högst 5,5 6 – –

Aromathalt,
högst volym-
procent – – 0,5 –

Syrehalt, högst
massprocent 2 2 – –

Blyhalt vid
15oC, högst
milligram per
liter 5 5 2 13

Fosforhalt,
högst
milligram per
liter Inte 2 – –
mätbar

Tillsatsämnen *(4)
Densitet vid
15oC kg/m3 – – 680-720 –

Olefinhalt
högst volym-
procent – – 0,5 –

n-Hexanhalt
högst volym-
procent – – 0,5 –

Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser
renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler.

(1) Avser tiden fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 30 augusti i X-, Y-, Z-,
AC- och BD-län samt tiden fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 30
september i övriga län.

(2) Avser övrig tid än den som anges under 1.

(3) Med aromatindex avses halten aromatiska kolväten dividerat med 13
med tillägg av bensenhalten varvid halterna uttrycks i volymprocent.

(4) Får ej innehålla askbildande ämnen. Förordning (1996:1097).