Förordning (1985:437) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna

SFS nr
1985:437
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:863
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
fiskeristyrelsen och, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§, på
fiskenämnderna.

I fråga om fiskenämnd förstås med chefen vid tillämpning av 5 §
allmänna verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt den tjänsteman
hos nämnden som fiskeristyrelsen utser.

Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan tillkommer myndighet
utövas också i fråga om fiskenämnderna av fiskeristyrelsen. Sådan
befogenhet får fiskeristyrelsen överlämna till fiskenämnden.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas också i fråga om fiskenämnderna av
fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen

Uppgifter

2 § Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om
fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden
inte ankommer på någon annan myndighet.

Styrelsen är chefsmyndighet för fiskenämnderna.

3 § Det åligger fiskeristyrelsen särskilt att

1. leda de statliga åtgärderna för att främja fiskenäringen,
fritidsfisket och fiskevården,

2. följa fiskenäringens utveckling,

3. tillhandahålla underlag rörande yrkesfisket och vattenbruket för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m. m.,

4. verka för vård av fiskbestånden,

5. främja ett rationellt utnyttjande av fiskbestånden,

6. medverka till förbättring av fiskets fångstmetoder,

7. verka för en ändamålsenlig utveckling av konsumtionsodling av fisk
och skaldjur,

8. främja avsättningen av fisk och fiskprodukter,

9. följa fiskets undervisnings- och utbildningsfrågor,

10. följa fisketillsynen och verka för att den samordnas,

11. bereda internationella ärenden som faller inom styrelsens
verksamhetsområde,

12. förvalta de statliga fiskehamnarna,

13. handlägga ärenden som enligt lagen (1985:139) om ersättning för
intrång i enskild fiskerätt ankommer på styrelsen,

14. utföra praktiska och vetenskapliga undersökningar och försök på
fiskets område,

15. främja forskning och utvecklingsarbete som gagnar fisket och
odlingen av fisk och skaldjur,

16. lämna råd rörande fiskeribiologiska frågor,

17. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger åt
kommuner, enskilda och andra utföra fiskeribiologiska undersökningar i
samband med vattenföretag och i övrigt göra undersökningar av och
beskrivning över fiskevatten. Förordning (1987:347).

4 § Fiskeristyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om
inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Ledamöter av styrelsen är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och minst sex andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt. För de ledamöter som
regeringen utser särskilt finns ersättare till det antal regeringen
bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på fiskeristyrelsen.

6 § Generaldirektören är chef för fiskeristyrelsen.

Inom fiskeristyrelsen finns fyra huvudenheter, nämligen en
administrativ enhet, en enhet för yrkesfiske och fiskodling m. m., en
enhet för fritidsfiske och fiskevård samt en enhet för undersökningar
och utvecklingsverksamhet.

Till fiskeristyrelsen är knutna rådgivande grupper för
yrkesfiskefrågor, fritidsfiskefrågor och forskningsfrågor. Gruppernas
ledamöter utses av fiskeristyrelsen.

Varje huvudenhet förestås av en chef. Chefen för en av huvudenheterna
är generaldirektörens ställföreträdare.

7 § Hos fiskeristyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får fiskeristyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst hälften av
de i 5 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:783).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet av de ledamöter som
regeringen har utsett. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta
sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

12 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den chef för huvudenhet som
generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en huvudenhet eller annan enhet har rätt att närvara när
ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan.

14 § Innan fiskeristyrelsen avgör ett ärende om statligt stöd som rör
anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i
produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda
arbetstagarorganisationer ha beretts tillfälle att yttra sig över den
planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

15 § har upphävts genom förordning (1986:783).

16 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Fiskenämnderna

Uppgifter

18 § Varje fiskenämnd skall inom sitt verksamhetsområde följa fiskets,
fiskodlingens och fiskevårdens tillstånd och utveckling och vidta
eller hos fiskeristyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är
lämpliga för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling på dessa
områden.

Fiskenämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte
annat följer av särskilda föreskrifter.

19 § Det åligger fiskenämnden särskilt att

1. verka för fiskets och fiskodlingens utveckling och för en god
fiskevård,

2. lämna råd och upplysningar i fiskefrågor och i frågor om
konsumtionsodling av fisk och skaldjur och i fiskeribiologiska frågor,

3. verka för bildande av fiskevårdsområden,

4. medverka till att undersökningar och beskrivningar över fiskevatten
kommer till stånd,

5. verka för att skadliga ingrepp mot fisket inte sker i fiskevatten,

6. följa fiskets utveckling i sjöar och vattendrag som berörs av
vattenföretag,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

8. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger medverka i
den regionalpolitiska och fysiska planeringen och bistå andra
myndigheter i frågor inom nämndens verksamhets- och kompetensområden.
Förordning (1987:347).

20 § Fiskenämndens tjänstemän är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med
fiskenämndens uppgifter.

Organisation

21 § I varje län finns en fiskenämnd.

Hela Vänern hör till området för nämnden i Värmlands län. Hela Vättern
hör till området för nämnden i Jönköpings län. Hela Mälaren och hela
Hjälmaren hör till området för nämnden i Västmanlands län.

Nämnderna har sitt säte i sitt läns residensstad, utom nämnden i
Göteborgs och Bohus län, som har säte i Uddevalla, och nämnden i
Skaraborgs län, som har säte i Skara.

22 § Fiskenämndens ledamöter och ersättare för ledamöterna utses av
länsstyrelsen för tre år. Nämnden består utom i fall som avses i andra
stycket av fem ledamöter. Bland ledamöterna utser länsstyrelsen en
ordförande. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Av ledamöterna
skall minst en vara väl förtrogen med yrkesfiskets frågor, minst en
med fritidsfiskefrågor och minst en företräda allmänintresset.

Vid handläggning av ärenden som rör fisket i Vänern, Vättern och
Hjälmaren-Mälaren består nämnden av ordföranden i den fiskenämnd till
vars område sjön hör enligt 21 § och ytterligare en ledamot av den
nämnden samt två ledamöter av var och en av fiskenämnderna i de övriga
län dit sjön eller sjöarna hör. Ledamöterna utses av vederbörande
länsstyrelse. Därvid skall tillses att nämnden får en sammansättning
som är representantiv för nämndens verksamhetsområde. Ersättare för
ledamot av nämnd för län får utses till ledamot av nämnd för sjö.

Länsstyrelsens beslut enligt denna paragraf får inte överklagas.

23 § Hos fiskenämnden finns personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

24 § Av fiskenämnden i plenum avgörs

1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsordning,

3. andra frågor som ordföranden eller tjänsteman som avses i 1 § andra
stycket hänskjuter till plenum.

25 § Fiskeristyrelsen får besluta att

1. ett ärende skall överlämnas till fiskeristyrelsen för avgörande om
ärendet berör flera fiskenämnders områden eller om en fiskenämnd
anmält att den anser att prövningen bör ankomma på fiskeristyrelsen,

2. fiskenämndens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden av större principiell betydelse inte får verkställas utan att
ha underställts fiskeristyrelsen,

3. fråga om att företräda staten vid eller utom domstol skall
överlämnas till fiskeristyrelsen,

4. vissa grupper av ärenden med undantag för ärenden som avses i 24 §,
får avgöras av den tjänsteman som avses i 1 § andra stycket eller av
någon annan tjänsteman enligt närmare bestämmelser som
fiskeristyrelsen meddelar.

26 § Fiskenämnden sammanträder så ofta det behövs. Såvitt möjligt
skall samtliga ledamöter eller ersättare för dem närvara.

Fiskenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst två andra ledamöter är närvarande. Vid handläggning av ärenden
som rör fisket i Vänern, Vättern eller Hjälmaren-Mälaren är
vederbörande nämnd beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning
(1986:783).

27 § Innan nämnden avgör ett ärende om statligt stöd som rör
anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i
produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda
arbetstagarorganisationer ha beretts tillfälle att yttra sig över den
planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

28 § Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa plenum.

29 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av ordföranden
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av ordföranden, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

30 § I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större
vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte
sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som nämnden
har meddelat eller grunder som den tillämpar.

31 § Vid behandling i nämnden av ett ärende som rör någon annan
länsmyndighets arbetsområde, får företrädare för den myndigheten
närvara och delta i överläggningarna.

32 § har upphävts genom förordning (1986:783).

33 § När ett ärende är så brådskande att en nödvändig åtgärd inte utan
verklig olägenhet kan uppskjutas och hinder föreligger för ett
omedelbart beslut i plenum eller av ordföranden, får tjänsteman som
avses i 1 § andra stycket vidta åtgärden. En sådan åtgärd skall
anmälas till nämnden så snart det kan ske.

34 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Taxor

35 § Fiskeristyrelsen faställer, efter samråd med riksrevisionsverket,
taxor för

1. fiskeristyrelsens och fiskenämndernas uppdragsverksamhet,

2. statens fiskehamnar.

Tjänstetillsättning m.m.

36 § Generaldirektören i fiskeristyrelsen förordnas av regeringen
för högst sex år. Övriga ledamöter i fiskeristyrelsens styrelse samt
ersättarna för ledamöterna förordnas för högst tre år.

Tjänster i lägst N 26–N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av fiskeristyrelsen.

37 § Förordnande för chef för en huvudenhet inom fiskeristyrelsen att
vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för
högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Efter beslut av fiskeristyrelsen får en fiskenämnd tillsätta tjänster
hos nämnden.

Fiskeristyrelsen bestämmer om personalens stationeringsort.

Övriga bestämmelser

38 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av fiskeristyrelsen även i fråga om chef för
huvudenhet, som inte är generaldirektörens ställföreträdare.

39 § En fiskenämnds beslut får överklagas hos fiskeristyrelsen genom
besvär, om inte annat är särskilt föreskrivet.

I fråga om sådana beslut eller förslag i ärenden om
tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden
från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat
beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.