Förordning (1985:445) med instruktion för statens järnvägar

SFS nr
1985:445
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:626
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 5 §, 9 §
andra stycket, 11 § första stycket samt 15 och 17 §§, tillämpas på
statens järnvägar.

Uppgifter

2 § Statens järnvägar driver järnvägs-, färje- och busstrafik samt
därmed sammanhängande rörelse.

3 § Statens järnvägar företräder staten inom sitt verksamhetsområde
såväl vid som utom domstol om annat inte följer av särskilda
föreskrifter.

Organisation

4 § Statens järnvägar leds av en styrelse som består av minst sex och
högst tio ledamöter. Generaldirektören skall ingå i styrelsen.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på statens järnvägar.

5 § Styrelsen ansvarar, inom ramen för de riktlinjer som statsmakterna
anger, för verkets verksamhet och organisation.

Styrelsen företräder de aktier som förvaltas av statens järnvägar och
skall därvid tillse att verksamheten inom de juridiska personer där
statens järnvägar har ett bestämmande inflytande följer de riktlinjer
som regeringen fastställt. Detta ansvar omfattar också dotterföretag
till sådana juridiska personer.

Vid bolagsstämma i bolag där aktierna förvaltas av statens järnvägar
skall verket företrädas av ombud som utses av styrelsen.

6 § Generaldirektören är chef för statens järnvägar och svarar för den
löpande förvaltningen enligt de riktlinjer som styrelsen meddelar i
arbetsordning eller i särskilda beslut.

7 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst utövas den
av hans ställföreträdare som också ersätter generaldirektören som
ledamot i statens järnvägars styrelse.

8 § För beslut i ärenden som anges i 14 § finns en
personalansvarsnämnd.

Ärendenas handläggning

9 § Styrelsen skall, enligt de riktlinjer som fastställs av regeringen
för verket och för förvaltningen av den företagsgrupp som avses i 5 §
andra stycket (verkskoncernen),

1. fastställa de allmänna målen för verksamheten,

2. fastställa långsiktiga planer,

3. fastställa beslutsregler,

4. fastställa regler för rapportering och samordning mellan verket och
företagen.

10 § Styrelsen skall vidare besluta i frågor om avyttring av aktier i
företag under verkets omedelbara förvaltning och om förvärv av aktier
för sådan förvaltning.

Styrelsen skall också genom sådana regler som åsyftas i 9 § 3 tillse
att förvärv och avyttring av aktier i de övriga i verkskoncernen
ingående företagen underställs styrelsen för godkännande,

1. om förvärvet eller avyttringen innebär en väsentlig förändring av
verksamhetens inriktning inom verkskoncernen eller

2. om förvärvet eller avyttringen på ett avgörande sätt förändrar
förhållandena mellan statens järnvägar och företagen eller företagen
sinsemellan.

11 § Av styrelsen skall därutöver avgöras

1. frågor om resultatbudget, investeringsbudget, anslagsframställning
och andra frågor av stor ekonomisk betydelse,

2. frågor om föreskrifter för överprövning av beslut inom verket,

3. viktiga författningsfrågor i övrigt,

4. viktiga frågor som föranleds av revisionsanmärkning,

5. andra frågor som hänskjuts till styrelsen av
generaldirektören.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av de av regeringen
förordnade styrelseledamöterna är närvarande, däribland ordföranden
eller generaldirektören. Beslut i ärende får dock inte fattas, om inte
såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att
delta i ärendets behandling, dels erhållit tillfredsställande underlag
för att avgöra ärendet.

När ett ärende av större vikt behandlas skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning fattas
beslut genom omröstning mellan de av regeringen förordnade
styrelseledamöterna. Är styrelsen inte fulltalig skall de som röstar
för beslutet utgöra mer än en tredjedel av nämnda ledamöter.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av det avgörs det efter kontakt mellan
minst hälften av de av regeringen förordnade ledamöterna, bland dem
ordföranden eller generaldirektören.

Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam om styrelsens beslut inte kan avvaktas
utan väsentlig olägenhet för verksamheten.

Beslut som fattats enligt fjärde eller femte stycket skall anmälas vid
närmast följande sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1058).

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 14 §
avgörs av generaldirektören om inte styrelsen bestämmer något annat.

14 § Av personalansvarsnämnden avgörs frågor om skiljande på grund av
personliga förhållanden från annan anställning än provanställning samt
om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning.

Nämnden består av generaldirektören och fyra chefer som är direkt
underställda generaldirektören och som utsetts av honom. Av de fyra
ledamöterna skall om möjligt en vara lagfaren. Nämnden är beslutför
när minst fyra ledamöter är närvarande. När generaldirektören deltar i
nämndens arbete är han ordförande. Vid förhinder för någon av de av
generaldirektören utsedda ledamöterna utser generaldirektören någon
annan i motsvarande tjänsteställning att tjänstgöra i den frånvarandes
ställe. I generaldirektörens frånvaro är den lagfarna ledamoten
ordförande om han är närvarande och eljest den generaldirektören
förordnar därtill.

Ytterligare föreskrifter om personalansvarsnämnden meddelas av
verket. Förordning (1986:1058).

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Den chef som är direkt underställd generaldirektören har rätt att
närvara när ett ärende som berör hans verksamhetsområde föredras av
någon annan.

16 § Beslut av styrelsen, generaldirektören och personalansvarsnämnden
skall ha skriftlig form. Detta gäller även i fråga om andra beslut om
styrelsen bestämmer det. Av besluten skall framgå dagen för beslutet
och dess innehåll, vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande
och vem som i övrigt varit närvarande vid den slutliga handläggningen
av ärendet.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att statens järnvägars befogenhet att
besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:1058).

Redovisning m.m.

19 § Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och
medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll.
Generaldirektören skall se till att verkets bokföring fullgörs i
överensstämmelse med lag och författning och att medelsförvaltningen
sköts på ett betryggande sätt.

Bokslut skall undertecknas av styrelsen och underställas regeringen
för fastställelse.

20 § Statens järnvägar har kalenderåret som räkenskapsår.

Statens järnvägar skall till regeringen varje år

1. före den 1 december lämna förslag till resultatbudget för nästa
räkenskapsår,

2. före den 1 juli lämna årsredovisning för verksamheten under det
senaste året inom statens järnvägar och verkskoncernen,

3. före den 1 oktober lämna delårsrapport för statens järnvägar och
verkskoncernen.

Årsredovisningen skall innefatta balansräkning, resultaträkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse.

Statens järnvägar skall varje år utarbeta och offentliggöra
statistik för Sveriges järnvägar.

21 § Överskott som enligt regeringens beslut skall tillföras
statsbudgeten skall sättas in på statens checkräkning i riksbanken så
snart bokslutet fastställts. Om hinder möter häremot, skall statens
järnvägar anmäla detta till finansdepartementet.

Intern revision

22 § Statens järnvägar skall genom intern revision övervaka att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt och i överensstämmelse
med angivna mål och riktlinjer samt granska intern kontroll och
redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för
styrelsen.

Särskilda föreskrifter för verksamheten

23 § Statens järnvägar fastställer sådana taxor för transporter och
tjänster som inte fastställs av regeringen eller någon annan
myndighet.

Statens järnvägar träffar de avtal med utländska järnvägsförvaltningar
som krävs för järnvägsförbindelserna med utlandet. Avtalen skall dock
underställas regeringen, när de innebär väsentliga avvikelser från
gällande ordning.

Statens järnvägar uppför eller anskaffar på annat sätt de anläggningar
och byggnader som behövs för verket.

Statens järnvägar får sälja eller avskriva lös egendom som inte behövs
eller är försliten och avskriva lös egendom som förkommit.

Statens järnvägar får helt eller delvis efterge befordrings- eller
andra avgifter i sin verksamhet och bevilja kredit för sådana
avgifter.

24 § Vid planeringen och genomförandet av verksamheten i fred skall de
krav som totalförsvaret ställer beaktas. Statens järnvägar skall
därvid samråda med berörda totalförsvarsmyndigheter.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om
myndighetens beredskapsplanläggning. Överbefälhavaren skall hållas
underrättad om viktigare planering av järnvägsanläggningar och hur de
är avsedda att användas under krig.

25 § Innan ett namn på en järnvägsstation fastställs eller ändras,
skall statens järnvägar samråda med den berörda kommunen. Uppnås
därvid inte enighet i frågan, skall ärendet underställas regeringen.

Förordnanden och tjänstetillsättningar m.m.

26 § Styrelsen förordnas av regeringen. Ordförande utses särskilt av
regeringen. Vice ordförande utses inom styrelsen.

Generaldirektören förordnas för högst sex år av regeringen.
Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter förslag av styrelsen.

Andra tjänster än tjänsten som generaldirektör tillsätts av statens
järnvägar.

27 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att tjänster som en myndighet tillsätter skall
kungöras lediga till ansökan gäller inte i fråga om tjänster som
tillsätts av statens järnvägar.

28 § Beslutar statens järnvägar att en tjänst skall kungöras ledig
till ansökan, skall detta ske i för personalen avsedda meddelanden.
Kungörelsen skall införas minst tre veckor före ansökningstidens
utgång. Kungörelsen skall samtidigt anslås på de anslagstavlor inom
verket som verket bestämmer.

29 § Statens järnvägars beslut i tillsättningsfrågor som avses i 28 §
skall genast anslås på de i samma paragraf nämnda anslagstavlorna. Av
anslaget skall framgå när det anslogs.

Semester och annan ledighet

30 § Förläggningen av personalens semester bestäms av statens
järnvägar.

Annan ledighet än semester beviljas av statens järnvägar.

31 § Bestämmelserna i 9 § första stycket allmänna verksstadgan
(1965:600) om inrikes tjänsteresor gäller även i fråga om resor utom
landet.

Övriga föreskrifter

32 § Statens järnvägar får, utöver vad som följer av särskilda
föreskrifter, betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador
som uppkommit i sådan verksamhet som verket bedriver. Vidare får
statens järnvägar, om det bedöms vara till nytta för verket, belöna
personer som visat rådighet i olika hänseenden. Närmare bestämmelser
om sådan ersättning och belöning meddelas av statens järnvägar.