Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik

SFS nr
1985:447
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:799
Upphävd
1988-07-01

1 § Om statens järnvägar planerar att lägga ned vagnslasttrafiken vid
en järnvägsstation skall chefen för marknadsregionen snarast, dock
senast åtta månader före den planerade tidpunkten, meddela ett
preliminärt beslut om nedläggningen och samtidigt underrätta den
berörda kommunen om beslutet.

2 § En kommun som med hänsyn till sin trafikförsörjning motsätter sig
nedläggningen får begära att regeringen prövar frågan. En
framställning om det skall ges in till kommunikationsdepartementet
senast sju månader före den planerade tidpunkten för nedläggningen.
Till framställningen skall fogas en kopia av marknadsregionchefens
underrättelse. En kopia av framställningen skall sändas till
marknadsregionchefen.

3 § Marknadsregionchefens underrättelse till kommunen skall innehålla
en erinran om vad kommunen enligt 2 § skall göra för att få
nedläggningen prövad av regeringen.

4 § När marknadsregionchefen fått kännedom om kommunens framställning
enligt 2 § skall han snarast lämna uppgifter om den berörda trafikens
omfattning och ekonomi till statens järnvägars huvudkontor.

5 § Dessa föreskrifter innebär inte någon inskränkning i rätten att
enligt förvaltningslagen (1986:223) överklaga statens järnvägars
beslut i nedläggningsfrågor. Förordning (1986:1079).