Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

SFS nr
1985:449
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:490
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:741

1 § Trafikhuvudmannen får inom länet driva sådan linjetrafik som avses i
2 § yrkestrafiklagen (1988:263) utan tillstånd. Lag (1988:266).

2 § Om det finns särskilda skäl får Vägverket besluta att en
trafikhuvudman får utan tillstånd driva linjetrafik på bestämda linjer
som sträcker sig från det län där huvudmannaskapet gäller in i ett
angränsande län. Lag (1992:1650).

3 § Med trafikhuvudman avses i denna lag detsamma som i lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
Lag (1997:741).

4 § Om någon annan än en trafikhuvudman har tillstånd att driva
linjetrafik på linjer som omfattas av beslut enligt 2 §, upphör det
tillståndet att gälla två år efter det att beslutet har vunnit laga
kraft. Trafikhuvudmannens rätt att driva trafiken inträder när den
andres tillstånd upphör att gälla.

Vid inlösen enligt 5 § före utgången av den tid som anges i första
stycket upphör den andres tillstånd att gälla när inlösen har slutförts.
Lag (1988:266).

5 § Trafikhuvudmannen skall, om tillståndshavaren begär det, i enlighet
med vad som föreskrivs i lagen (1985: 450) om buss- och
taxivärderingsnämnden lösa in de fordon och andra tillgångar som används
i linjetrafik för vilken tillståndet skall upphöra att gälla enligt 4 §
första stycket.

Har beslut meddelats enligt 2 §, skall berörda huvudmän mellan sig
fördela uppkommande kostnader för inlösen. Kan de ej enas, beslutar
buss- och taxivärderingsnämnden om fördelningen. Lag (1988:266).

6 § Trafikhuvudmannen får anlita någon annan för att utföra trafik som
avses i 1 och 2 §§. Den som utför trafiken skall därvid ha tillstånd
till persontransporter. Lag (1988:266).

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Lag
(1988:266).

8 § Vägverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:60).

9 § har upphävts genom lag (1988:266).

10 § har upphävts genom lag (1988:266).

Övergångsbestämmelser

1988:266

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 och 7 §§ den l januari 1989,
och i övrigt den 1 juli 1989.

2. Kollektivtrafiktillstånd som avses i 6 § i dess äldre lydelse får
meddelas fram till utgången av juni 1989. I fråga om sådana tillstånd
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i yrkestrafiklagen (1988:263) om
tillstånd till persontransporter.

Ett kollektivtrafiktillstånd gäller tills vidare, om inte annat följer
av fjärde punkten.

3. Tillståndshavare vilkas trafiktillstånd enligt 4 § i dess äldre
lydelse upphört att gälla vid utgången av juni 1989 och som ej har
erhållit inlösen enligt 5 §, skall utan särskild ansökan eller prövning
meddelas kollektivtrafiktillstånd som gäller från nämnda tidpunkt.

4. Om den som har meddelats ett kollektivtrafiktillstånd beviljas
tillstånd till linjetrafik, taxitrafik eller beställningstrafik med
buss, upphör kollektivtrafiktillståndet att gälla.

5. I fråga om överklagande och prövning av beslut enligt denna lag som
har meddelats före den 1 juli 1989 gäller äldre bestämmelser.

1995:60

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.