Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

SFS nr
1985:450
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:503
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:267

1 § Fråga om inlösen enligt 5 § lagen (1985: 449) om rätt att driva viss
linjetrafik prövas av en för hela landet gemensam buss- och
taxivärderingsnämnd. Lag (1988:267).

2 § Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. För varje
ledamot skall finnas ersättare.

Ordföranden och ersättaren för denne skall vara eller ha varit ordinarie
domare. Av de övriga ledamöterna skall en ledamot och dennes ersättare
ha sakkunskap i ekonomi och värderingsfrågor. Ledamöter och ersättare
förordnas av regeringen för viss tid.

Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall
tillämpas på ledamöter och ersättare.

3 § Fråga om inlösen tas upp av nämnden efter ansökan, som skall göras
skriftligen hos nämnden senast ett år efter det att ett beslut som
innebär att ett trafiktillstånd skall upphöra har vunnit laga kraft. Lag
(1988:267).

4 § Ansökan skall innehålla yrkande som anger den egendom som begärs
inlöst, den löseskilling som begärs och den tidpunkt då inlösen önskas.

Av ansökan skall vidare framgå de omständigheter som ligger till grund
för löseskillingens beräkning och den utredning som åberopas i ärendet.

5 § Nämnden skall bereda motparten tillfälle att yttra sig över yrkande
som part framställer hos nämnden och över den utredning som denne
åberopar i ärendet.

6 § Nämnden får komplettera utredningen i ärendet och i övrigt inhämta
de upplysningar som behövs.

Om det behövs skall nämnden hålla förhandling med parterna.

7 § Nämnden fastställer omfattningen av inlösenskyldigheten inom ramen
för sökandens yrkanden och bestämmer löseskillingen samt den tidpunkt då
inlösen skall ske. Minst ett år skall förflyta mellan tidpunkten för
ansökan och tidpunkten för inlösen om inte parterna är överens om annat.

Tillgångar uppskattas till det värde som kan påräknas vid försäljning
under normala förhållanden.

Är det fråga om inlösen av samtliga tillgångar i en rörelse värderas
varje tillgång på det sätt som anges i andra stycket. Skulder avräknas
på det sätt som normalt sker vid överlåtelse av en rörelse. Lag
(1988:267).

8 § Rätt till ersättning för investeringar som har beslutats efter
beslut enligt 2 § lagen (1985: 449) om rätt att driva viss linjetrafik
föreligger endast om trafikhuvudmannen har godkänt investeringen eller
om denna annars får anses ha varit nödvändig för att trafiken skall
kunna upprätthållas.

Inlösenskyldighet föreligger inte i fråga om tillgångar som används i
sådan trafik som skall läggas ned på grund av vikande trafikantunderlag.
Lag (1988:267).

9 § Löseskillingen kan bestämmas till annat belopp än vad som följer av
7 och 8 §§ om värderingen enligt dessa paragrafer leder till ett
oskäligt resultat. Därvid kan även skälig hänsyn tas till kostnader som
uppkommer på grund av avveckling av rörelsen eller andra särskilda
förhållanden.

10 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling hos
nämnden gäller 5 kap. 1–5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga
delar. I stället för vad som sägs i 5 kap. 1 § andra stycket
rättegångsbalken gäller dock att nämnden får förordna att förhandling
skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid
förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos nämnden
gäller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

Sekretess för uppgift i ärende hos nämnden upphör att gälla i ärendet,
om uppgiften förebringas vid offentlig förhandling i samma ärende.
Förebringas uppgiften vid förhandling inom stängda dörrar, består
sekretessen under den fortsatta handläggningen, om nämnden inte
förordnar annat. Sedan nämnden slutligt har prövat ärendet, består
sekretessen endast om nämnden i beslutet har förordnat om det.

11 § Parterna skall medverka till att handläggningen hos nämnden kan
avslutas så skyndsamt som möjligt.

12 § Nämnden är beslutför om den är fulltalig.

I fråga om åtgärder som avser endast beredande av ärende eller
avskrivning av ärende efter återkallelse får ordföranden besluta ensam.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Lag
(1986:1191).

13 § Nämndens beslut får inte överklagas.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omprövning
av beslut skall inte tillämpas hos nämnden. Lag (1986:1191).

14 § Den inlösenskyldige skall svara för de kostnader som uppkommit för
parterna i ärendet hos nämnden.

Den inlösenskyldige skall ersätta staten kostnaderna för nämndens arbete
med ärendet. Nämnden beslutar om sådan ersättning.

15 § Om det finns särskilda skäl får nämnden besluta om annan
kostnadsfördelning än den som följer av 14 § eller förordna att staten
skall svara för kostnader som avses i 14 § andra stycket.

Övergångsbestämmelser

1985:450

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Genom lagen upphävs kungörelsen (1969:690) om buss- och
taxivärderingsnämnd. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande vid
prövning av sådan ansökan om inlösen som gjorts före denna lags
ikraftträdande.

1988:267

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Har före ikraftträdandet
ett trafiktillstånd återkallats enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen
(1979: 559), skall de äldre bestämmelserna om inlösen enligt 3 kap. 7 §
samma lag fortfarande gälla. I fråga om inlösen enligt 5 § lagen (1985:
449) om rätt att driva viss linjetrafik i dess lydelse före den l juli
1989 gäller äldre bestämmelser.