Förordning (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden

SFS nr
1985:454
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:793
Upphävd
1998-10-01

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1985:450) om
buss- och taxivärderingsnämnden.

2 § I mån av behov får nämnden anlita sekreterare eller annat
biträde.

3 § Ärenden hos buss- och taxivärderingsnämnden avgörs vid sammanträde
med nämnden efter föredragning av ordföranden eller den ordföranden
utser.

Nämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

4 § I ärenden hos nämnden skall protokoll föras när sammanträde hålls
eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1078).

5 § Nämndens beslut som innebär avgörande av saken skall sättas upp
särskilt. Det undertecknas av ordföranden och tillställs parterna
genom nämndens försorg.

6 § Ytterligare föreskrifter om nämndens verksamhetsformer meddelas av
nämnden i arbetsordning.