Förordning (1985:477) med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd

SFS nr
1985:477
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1041
Upphävd
1988-12-01

Uppgifter

1 § Totalförsvarets chefsnämnd har till uppgift att i fred verka för
samordning av de centrala myndigheternas verksamhet inom totalförsvaret.

2 § Det åligger chefsnämnden särskilt att

1. följa den fredstida samhällsutvecklingen i landet och verka för att
de krav som totalförsvaret ställer beaktas i samhällsplaneringen,

2. följa utvecklingen inom och utom landet på områden av betydelse för
totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt frågor, som kräver
samordnande åtgärder,

3. medverka till att planeringen av ledningsövningar samordnas,

4. verka för att berörda myndigheter informeras om viktiga
samordningsfrågor och om beredskapsläget inom totalförsvaret,

5. bistå berörda statliga och kommunala myndigheter med råd och
rekommendationer till ledning för planeringsarbetet enligt 1.

3 § Chefsnämnden skall till regeringen eller vederbörande myndigheter
göra de framställningar som nämnden finner behövliga.

Organisation

4 § Som ledamöter i chefsnämnden ingår kabinettssekreteraren i
utrikesdepartementet, rikspolischefen, överbefälhavaren och chefen för
operationsledningen i försvarsstaben, cheferna för statens
räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap, styrelsen för
psykologiskt försvar, socialstyrelsen, postverket, televerket,
transportrådet, statens jordbruksnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen, statens
energiverk, statens vattenfallsverk, verkställande direktören i Sveriges
Radio ortrådet, statens jordbruksnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen, statens
energiverk, statens vattenfallsverk, verkställande aktiebolag samt en
civilbefälhavare som regeringen utser.

Chefen för enheten för civilt totalförsvar vid försvarsdepartementet har
rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i dess
överläggningar. Förordning (1987:908).

5 § Regeringen utser en av ledamöterna i chefsnämnden att vara
ordförande i nämnden.

Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

6 § Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en kanslichef.

Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar.

Ärendenas handläggning

7 § Chefsnämnden sammanträder, på kallelse av ordföranden, i regel
varannan månad.

8 § Cheferna för andra statliga myndigheter än de som är representerade
i nämnden samt företrädare för kommuner, landstingskommuner,
näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna får inbjudas till
sammanträde med chefsnämnden, när det behövs med hänsyn till ärendenas
art.

9 § Kanslichefen svarar för att ärendena företas till avgörande av
chefsnämnden samt att nämndens beslut expedieras.

Vid sammanträdena skall protokoll föras av kanslichefen eller den som
han utser.

Närmare bestämmelser om arbetet i övrigt inom nämnden meddelas av
nämnden.

10 § I skrivelser som chefsnämnden avger till regeringen eller chefen
för ett departement skall anges vilka ledamöter som har deltagit i
ärendets behandling.

11 § Chefsnämnden har rätt att av andra statliga myndigheter få de
upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet och som kan
lämnas av myndigheten.

Ordföranden och kanslichefen får begära in förklaringar, upplysningar
eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av
allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut. Förordning
(1986:905).

12 § Chefsnämnden får uppdra åt en eller flera ledamöter i nämnden att
särskilt följa viss del av den verksamhet som berör nämndens
intresseområde.

13 § Kansliet skall

1. bereda ärenden som skall behandlas av nämnden,

2. om nämnden beslutar det, leda de grupper och organ som nämnden
tillsätter för olika samordningsfrågor,

3. biträda den av regeringen utsedde civile övningsledaren vid planering
och genomförande av vissa högre regionala ledningsövningar.

Tjänstetillsättningar m. m.

14 § Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av
chefsnämndens ordförande.

Andra tjänster vid kansliet tillsätts av kanslichefen.