Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.

SFS nr
1985:489
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1574
Upphävd
1993-01-01

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till ägare av bostadshus
för kostnader för att ta bort handikappanordningar (återställning) som
har utförts

1. i eller i anslutning till hyreslägenheter i flerbostadshus eller
småhus som hyrs ut, eller

2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om
anordningarna avser att underlätta för en handikappad person att komma
in och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset
eller inom tomten.

2 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att

1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd
av bidrag enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag,

2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan
utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra
boende,

3. husägaren erhåller ett kommunalt bidrag med 50 procent av den kostnad
för återställningen som kommunen godkänner,

4. den godkända kostnaden för återställningen vid ett och samma
tillfälle överstiger 5 000 kronor. Förordning (1987:1052).

3 § För statsbidrag i fall som avses i 1 § 1 gäller som ytterligare
förutsättning att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den
handikappanpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande
och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har
kunnat anvisa den till annan person.

4 § Statsbidrag lämnas med 50 procent av den kostnad för återställningen
som kommunen godkänner.

5 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen och kommunerna.

I kommunen handhas bidragsverksamheten av ett förmedlingsorgan.
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen har beslutat att
någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

6 § Ansökningar om bidrag prövas av förmedlingsorganet.

Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och villkoren
för bidraget.

Kommunen skall på det sätt som bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig
att lämna sådant bidrag som avses i 2 § 3.

7 § Statsbidraget betalas ut sedan återställningen har utförts och
blivit godkänd av förmedlingsorganet.

Ansökan om utbetalning ges in till förmedlingsorganet som beslutar om
utbetalning. Kopia av beslutet sänds till bostadsstyrelsen jämte de
handlingar som styrelsen bestämmer.

8 § Bostadsstyrelsen prövar att det inte föreligger hinder för
utbetalning av statsbidraget på grund av bestämmelserna i 2 § 3 och 7 §
första stycket och lämnar därefter bidraget till kommunen som betalar ut
det och det kommunala bidraget till husägaren.

9 § Förmedlingsorganets beslut i frågor enligt denna förordning får inte
överklagas.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.