Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

SFS nr
1985:49
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-01-24

1 § Lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Trinidad och Tobago skall träda i kraft den 1 mars 1985 och tillämpas
beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs
till person med hemvist i Trinidad och Tobago den 1 januari 1985 eller
senare och beträffande andra inkomstskatter på inkomst som förvärvas
den 1 januari 1985 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 12 december 1984.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Trinidad och
Tobago.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha
hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av
lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall
av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt
svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt
beskattningsreglerna i Trinidad och Tobago anses bosatt där. Vid
tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses
ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist
enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning
eller lönat svenskt konsulat i Trinidad och Tobago skall vid
tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom.
lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör beskickning eller lönat
konsulat som Trinidad och Tobago har i Sverige, skall vid
tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Trinidad och Tobago.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan
beskattning se dock art. 24 punkt 5. I art. 2 punkt 1 anges de skatter
som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas.
Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av
eller i stället för de angivna skatterna.

till art. 6–22

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande
skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer
av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas
endast i Trinidad och Tobago kan den likväl komma att påverka
storleken av svensk skatt på annan inkomst *(jfr art. 23 punkt 2 b)*).
Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla
till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett
till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst
som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst
som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet
anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får
beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel
gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket “fast driftställe”
anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Trinidad och Tobago, får den till
driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på
inkomsten som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall
av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3)
samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Trinidad och Tobago bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas
enligt art. 7 punkterna 2–7. Till grund för inkomstberäkningen bör
läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det
fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så,
att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 3 och 4
angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets
allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta
driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell
trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas
enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga
ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige samt Trinidad och
Tobago skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet
redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen
inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast
driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Trinidad och
Tobago, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna
undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 4
föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 7 §
8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken
utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på
utdelningen som erlagts i Trinidad och Tobago. Den sålunda beräknade
skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av skatt
som tagits ut i Trinidad och Tobago enligt art. 10 punkt 2. Denna
skatt får inte överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt
2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa
fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt
3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen
är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast
driftställe, som den som har rätt till utdelningen har i Trinidad och
Tobago, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om inte annat gäller på
grund av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men skatt
på utdelningen som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i
vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23
punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen inte
är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe
som den som har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt
ut med 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av
utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening
beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte
överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av
utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för
utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i
deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda
debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe i Sverige
och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med
det fasta driftstället gäller inte ovan angivna regler om begränsning
av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 4.

2. Ränta, som betalas från Trinidad och Tobago till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Trinidad och
Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2,
beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till räntan. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan
som erlagts i Trinidad och Tobago. Svensk skatt på räntan nedsätts
enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av trinidadisk skatt som
tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 15 %
eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av räntans
bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk
skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 11 punkt 3 får trinidadisk skatt inte tas ut
på räntan.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast
driftställe, som den som har rätt till räntan har i Trinidad och
Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2,
tillämpas art. 7. Trinidadisk skatt på räntan avräknas i sådant fall
från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om
avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt
erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas
till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller
juridisk person som har hemvist i Trinidad och Tobago och som enligt
svensk skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt
gällande svenska regler inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock
endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital.
Är räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 §
kommunalskattelagen (1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse,
beskattas räntan enligt art. 11 punkt 2 i Sverige — utom i fall som
avses i art. 11 punkt 3 — under förutsättning att den fordran för
vilken räntan betalas inte äger verkligt samband med fast driftställe
som den som har rätt till räntan har i Sverige eller med sådan
verksamhet som avses i art. 7 punkt 2. Skatten får därvid inte
överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av
räntans bruttobelopp.

Om den som har rätt till räntan har fast driftställe i Sverige och
räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt
2 gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på
räntan (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
3 a) gäller följande.

Royalty, som betalas från Trinidad och Tobago till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till
royaltyn har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som
avses i artikel 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på royaltyn på
vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för
kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för
skatt på royaltyn som erlagts i Trinidad och Tobago. Svensk skatt på
royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av
trinidadisk skatt som tagits ut enligt artikel 12 punkt 2. Denna skatt
får inte överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om
avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt
erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas
till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 12 punkt 4 får trinidadisk skatt inte tas ut
på royaltyn.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i
Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7
punkt 2, tillämpas art. 7. Trinidadisk skatt på royaltyn avräknas i
sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I
fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som
faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Om inte annat följer av art. 12 punkt 4, skall royalty, som utbetalas
från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Trinidad och Tobago, beskattas här enligt 28 § kommunalskattelagen
(1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får
emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som
belöper på royaltyn inte överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. Vid
tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i
följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och
kommunala inkomstskatten som royaltyn — efter avdrag för kostnader
som är hänförliga till royaltyn — utgör av inkomsttagarens
sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall
i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande
fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala
inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade
och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall,
om den överstiger 20 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det
överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga
resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på
royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den
särskilda debiteringen görs i skattelängden.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 13

1. Vad som förstås med uttrycket “ersättning för företagsledning”
anges i art. 13 punkt 3.

Ersättning för företagsledning, som betalas från Trinidad och Tobago
till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas
här.

Är ersättningen inte hänförlig till tjänster, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den som uppbär ersättningen har i
Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7
punkt 2, beräknas svensk skatt på ersättningen på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till ersättningen. Avdrag medges dock inte för skatt på
ersättningen som erlagts i Trinidad och Tobago. Den sålunda beräknade
skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av skatt
som tagits ut i Trinidad och Tobago enligt art. 13 punkt 2. Denna
skatt får inte överstiga 12,5 % av ersättningens bruttobelopp. I fråga
om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt
erlagts (art. 23 punkt 3) samt om förfarandet vid avräkningen hänvisas
till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
ersättning för företagsledning och ersättningen är hänförlig till
tjänster som äger verkligt samband med fast driftställe som den som
uppbär ersättningen har i Trinidad och Tobago eller med sådan
verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, tillämpas art. 7.
Ersättningen skall i detta fall beskattas i Sverige men skatt på
ersättningen som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i
vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23
punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

3. Ersättning för företagsledning, som utbetalas från Sverige till en
fysisk eller juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago,
beskattas i Sverige, om det kan ske enligt gällande
beskattningsregler. Om inte fall som avses i art. 13 punkt 4
föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala
inkomstskatt som belöper på ersättningen inte överstiga 12,5 % av
ersättningens bruttobelopp.

till art. 14

1. Vad som förstås med “fritt yrke” exemplifieras i art. 14 punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas
i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Om
arbetet utförs i den andra staten och ersättningen som förvärvas där
under ifrågavarande inkomstår överstiger ett bruttobelopp motsvarande
6 000 US-dollar samt ersättningen betalas av eller på uppdrag av
person med hemvist i denna andra stat eller ett fast driftställe som
är beläget där, får inkomsten beskattas i denna andra stat.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke
eller annan självständig verksamhet som får beskattas i Trinidad och
Tobago, får inkomsten beskattas i Sverige men trinidadisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a).
I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som
faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel
beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel
föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3 samt i art. 16, 20 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

Beskattningen av pension på grund av enskild tjänst regleras av
bestämmelserna i art. 18.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller ersättning som
avses i art. 16 punkt 2 till en person med hemvist i Trinidad och
Tobago, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt
gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en
person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Trinidad och
Tobago, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som
erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska skatten enligt
art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre
trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den stat där
verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat
där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen
utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken
artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller
idrottsmannen själv. Detta gäller enligt art. 17 punkt 3 även i fråga
om inkomst som förvärvas av företag i den andra avtalsslutande staten
genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande yrkesutövare.
För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17
punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket b
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension som omfattas av art. 18 får beskattas i den stat från
vilken pensionen härrör. Detta innebär bl. a. att sådan pension från
Sverige som betalas till person med hemvist i Trinidad och Tobago,
beskattas här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler.

Person med hemvist i Sverige som från Trinidad och Tobago uppbär
pension som omfattas av art. 18 beskattas här för sådan inkomst.
Svensk skatt på inkomsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom
avräkning av den skatt på inkomsten som erlagts i Trinidad och Tobago.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna eller dess lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats
eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i
art. 19 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas.
Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i
denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1
b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller
inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av, eller från fonder inrättade av, en av
staterna eller dess lokala myndigheter på grund av arbete som utförts
i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt
art. 19 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av
pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där,
beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b) endast i
denna andra stat.

Ersättning och pension, som utbetalas för tjänst utförd i samband med
rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter
bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art.
15, 16, 18, 20 och 21.

till art. 22

Enligt art. 22 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats
särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där
inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den
andra staten får inkomsten enligt art. 22 punkt 3 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, vilken uppbär inkomst som avses i art.
22 punkt 3 och som härrör från Trinidad och Tobago, beskattas här för
sådan inkomst men trinidadisk skatt på inkomsten avräknas enligt art.
23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk
skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i
Trinidad och Tobago, beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten
beskattas även i Trinidad och Tobago, medges lättnad vid beskattningen
i Trinidad och Tobago enligt art. 23 punkt 1.

2. Inkomst från Trinidad och Tobago, som förvärvas av en person med
hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för
utdelning i vissa fall från bolag i Trinidad och Tobago. I fråga om
sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna
till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning
enligt art. 23 punkt 2 a), om inte fall föreligger som anges i punkt 3
nedan.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som
erlagts i Trinidad och Tobago och som omfattas av avtalet. Från den
sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a)
ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Trinidad och
Tobago. Beträffande storleken av skatt på utdelning, ränta, royalty
och ersättning för företagsledning i Trinidad och Tobago hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till
art. 11, punkt 1 av anvisningarna till art. 12 och punkt 1 av
anvisningarna till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art.
23 punkt 3 högre trinidadisk skatt skall avräknas än vad som utgått på
inkomsten i fråga. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Trinidad och
Tobago på inkomst av rörelse som har bedrivits i Trinidad och Tobago,
iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7 och att, i det fall
skatt också tagits ut på inkomst som överförts från fast driftställe,
denna beräknats enligt art. 10 punkt 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete
utredning om den skatt som har erlagts i Trinidad och Tobago eller
skulle ha erlagts om inte sådan befrielse eller nedsättning som avses
i art. 23 punkt 3 hade meddelats.

Avräkning av skatt på viss inkomst som erlagts eller skulle ha erlagts
i Trinidad och Tobago får ske med belopp motsvarande högst summan av
de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av
denna regel anses på inkomsten från Trinidad och Tobago belöpa så stor
andel av statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt som inkomsten — efter avdrag för kostnader —
utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika
förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomsten från
Trinidad och Tobago till så stor andel som inkomsten — efter avdrag
för kostnader — utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av
olika förvärvskällor vilken skall taxeras i samma kommun som inkomsten
från Trinidad och Tobago.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på
grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal
inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor
av den trinidadiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall
ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska
skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast
egendom i Trinidad och Tobago med ett belopp motsvarande 10 000
kronor. På inkomsten antas ha erlagts skatt i Trinidad och Tobago med
ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000
kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av olika
förvärvskällor i hemortskommunen med ett belopp av 165 000 kronor vid
den statliga taxeringen och 150 000 kronor vid den kommunala
taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7 000 kronor.
Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir
sålunda (9 000+165 000–7 000=) 167 000 resp. (9 000+150 000–7 000=)
152 000 kronor. I deklarationen antecknas: “Avräkning från
inkomstskatt enligt avtalet med Trinidad och Tobago skall ske med 1
500 kronor, dock högst med summan

9 000 9 000
av 174 000 av hela den statliga inkomstskatten och 159 000 av hela den
kommunala inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig
inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i
andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig
inkomstskatt.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen
om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8
eller art. 19 punkt 1 eller punkt 2 skall beskattas endast i Trinidad
och Tobago, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och
kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade
inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av
inkomstskatterna som belöper på den inkomst som enligt avtalet skall
beskattas endast i Trinidad och Tobago. Denna del skall utgöra lika
stor andel av den totala skatten som den minskning av den
beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om inkomsten från
Trinidad och Tobago inte tagits med, utgör av den verkliga
beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som
skulle uppkomma om inkomsten från Trinidad och Tobago inte tas med,
blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske till
ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten beräknas
utan beaktande av inkomsten från Trinidad och Tobago.

Exempel: En medborgare i Trinidad och Tobago med hemvist i Sverige
uppbär pension från Trinidad och Tobago på grund av arbete som utförts
i denna stats tjänst med ett belopp som efter avdrag för kostnader
motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige
skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 160 000
kronor och åtnjuta underskottsavdrag i hemortskommunen med 20 000
kronor, övriga allmänna avdrag med 4 500 kronor och grundavdrag med
7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt
(10 050+160 000–20 000–4 500=) 145 500 kronor och kommunalt
(10 050+160 000–20 000–4 500–7 500=) 138 000 kronor, sedan
avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den
beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (160 000–20 000–
4 500=) 135 500 kronor och kommunalt (160 000–20 000–4 500–
7 500=) 128 000 kronor. Den statliga inkomstskatten och den kommunala
inkomstskatten,

beräknas på 145 500 resp. 138 000 kronor, nedsätts med
145 500–135 500 138 000–128 000
145 500 resp. 138 000.
I Förekommande fall skall s.k. extra avdrag behållas

I förekommande fall skall s. k. extra avdrag behållas oförändrat vid
beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet
svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Trinidad och Tobago inte får
påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag
från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig
förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Trinidad och Tobago

1. Den som enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Trinidad och Tobago har hemvist i Trinidad och Tobago
kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få
nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt
kupongskattelagen (1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Trinidad och Tobago
visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Trinidad och
Tobago.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige samt Trinidad och Tobago kan den skattskyldige få ut
det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos
riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Trinidad och Tobago

5. Den som enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Trinidad och Tobago har hemvist i Trinidad och Tobago och
som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk
förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art.
10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då
utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär
över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från myndighet eller bank i Trinidad och Tobago visa att han har
hemvist i Trinidad och Tobago.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).