Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten

SFS nr
1985:498
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:760
Upphävd
1992-07-01

1 § Utgift som hänför sig till anslag på statsbudgeten och som
föranlett utbetalning under det budgetår till vilket utgiften hör,
skall löpande avräknas mot anslaget för detta budgetår.

2 § Utgift som hänför sig till anslag på statsbudgeten och som inte
föranlett utbetalning under det budgetår till vilket utgiften hör,
skall avräknas mot anslaget för detta budgetår, om utgiften skall
bokföras som skuld enligt bestämmelserna i förordningen (1979:1212)
med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring. Som förutsättning
för detta gäller att utgiften är känd och kan bestämmas till beloppet
innan årsbokslutet skall fastställas. Om detta inte är fallet skall
utgiften avräknas mot nästa budgetårs anslag.

3 § Utgift som hänför sig till obetecknat anslag eller förslagsanslag
som inte längre finns uppfört på statsbudgeten, skall i de fall som
avses i 2 § sista meningen, avräknas mot anslaget för det gångna
budgetåret.

4 § Utgift som hänför sig till reservationsanslag som inte längre
finns uppfört på statsbudgeten, får avräknas mot anslaget under
ytterligare två budgetår.

5 § Vid utbetalning av förskott som hänför sig till anslag eller
anslagspost med begränsat belopp, får summan av förskott och mot
anslaget eller anslagsposten avräknade utgifter inte överstiga det
belopp som anvisats för budgetåret.

Förskott skall särredovisas för varje anslag eller anslagspost.

Första och andra stycket behöver inte tillämpas för reseförskott.

6 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning. Verket får även medge
undantag från bestämmelserna i förordningen.

Övergångsbestämmelser

1986:204

1. Utgift, som hör till budgetåret 1984/85 och hänför sig till anslag
på statsbudgeten men inte har avräknats mot anslaget för detta
budgetår, skall avräknas mot ett anslag för samma ändamål budgetåret
1985/86. I fall som avses i 3 § skall dock i stället bestämmelserna i
den paragrafen tillämpas.

2. Sådana utgifter som avses i 1. första meningen skall under
förslagsanslag, där anslaget eller anslagspost inte får överskridas
utan medgivande av regeringen, särredovisas i myndighetens årsbokslut
för budgetåret 1985/86. Även sådana inkomster som hör till anslaget
för budgetåret 1984/85 och inte har avräknats mot detta budgetårs
anslag skall särredovisas i årsbokslutet för budgetåret 1985/86.
Föreskriften gäller endast utgifter och inkomster som i bokslutet för
budgetåret 1984/85 fanns uppförda som skulder eller fordringar, såväl
inom linjen som på annat sätt.

3. Om de i 2. nämnda särredovisade utgifterna och inkomsterna innebär
en nettoutgift får anslaget för budgetåret 1985/86 överskridas med
högst detta belopp till följd av den i 1. föreskrivna avräkningen. Om
beloppet uppgår till mer än 2 procent av anslagsutfallet för
budgetåret 1984/85 får anslaget dock överskridas endast efter särskilt
medgivande av regeringen. Framställning om sådant medgivande skall
göras snarast.

4. Om en myndighet bedömer att avräkning enligt 1. mot
reservationsanslag eller obetecknat anslag inte utan särskilda
åtgärder kan rymmas inom anslaget i fråga skall förhållandet snarast
anmälas till regeringen.