Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar

SFS nr
1985:507
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:416
Upphävd
1987-07-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådan
flyttningsersättning i form av traktamente vid dubbel bosättning och
bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor som avses i lagen
(1985:506) om vissa flyttningsersättningar.

2 § Ansökan om traktamente vid dubbel bosättning skall göras innan
anställningen tillträds.

3 § Traktamente vid dubbel bosättning betalas ut förskottsvis för
månad.

Innan traktamente betalas ut, skall arbetstagaren dels avge en
försäkran om att han fortfarande är anställd och arbetar hos den
arbetsgivare som har angetts i ansökningen om traktamente, dels anmäla
om några förändringar har inträtt i fråga om de uppgifter om
hushållsförhållanden som han har lämnat i sin ansökan.

Uppgifterna om arbetsförhållandena i försäkran enligt andra stycket
skall vara bestyrkta av arbetsgivaren.

4 § Bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor betalas ut
månadsvis i efterskott.

5 § Länsarbetsnämnden beslutar om traktamente och bidrag enligt denna
förordning. Förordning (1986:743).

6 § AMS meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1986:743).

Övergångsbestämmelser

1987:416

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:507) om vissa
flyttningsersättningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni
1987. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådan
flyttningsersättning enligt lagen (1985:506) om vissa
flyttningsersättningar som lämnas därefter.