Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek

SFS nr
1985:528
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1608
Upphävd
1997-01-01

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifter i denna förordning beviljas
statsbidrag till kostnader för

1. lokala folkbibliotek,

2. länsbibliotek,

3. lånecentraler,

4. utveckling av folkbiblioteksverksamheten.

Med länsbibliotek respektive lånecentral avses sådant folkbibliotek
som regeringen har godkänt som länsbibliotek respektive lånecentral.

Med kommun jämställs kommunalförbund.

2 § Ändamålet med statsbidragen är att

1. bidra till att höja biblioteksstandarden i kommuner med låg
biblioteksstandard,

2. bidra till att tillgodose särskilda gruppers behov av
folkbiblioteksservice,

3. stimulera experiment med och utveckling av nya former av
folkbiblioteksverksamhet.

Statsbidrag till kostnader för lokala folkbibliotek

3 § Statsbidrag till kostnader för lokalt folkbibliotek kan lämnas i
form av lokalt utvecklingsbidrag till en kommun vars lokala
folkbiblioteksverksamhet väsentligt understiger den genomsnittliga
nivån i landet.

Särskilt statsbidrag till kostnader för lokalt folkbibliotek kan
lämnas för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Statsbidrag kan även lämnas till kostnader för lokalt folkbibliotek
för etablering av arbetsplatsbibliotek.

Lokalt utvecklingsbidrag

4 § Som villkor för lokalt utvecklingsbidrag gäller att kommunen är
beredd att långsiktigt sträva efter att stärka den lokala
folkbiblioteksverksamheten.

5 § Lokalt utvecklingsbidrag till en kommun kan utgå längst under fem
år och till ett sammanlagt belopp av högst två miljoner kronor.

Bidrag till arbetsplatsbibliotek

6 § Statsbidrag till en kommun för att etablera arbetsplatsbibliotek
får beviljas endast en gång. Det får dock fördelas på högst tre år.

Statsbidrag till kostnader för länsbibliotek

7 § Bidragsunderlaget för statsbidrag till kostnader för länsbibliotek
är grundbelopp.

Särskilt statsbidrag till kostnader för länsbibliotek kan lämnas för
inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Statsbidrag kan även lämnas till kostnader för länsbibliotek för inköp
av talböcker.

Grundbelopp

8 § Bidragsunderlaget för statsbidrag till kostnader för
länsbiblioteken utgör 217 grundbelopp för år. Grundbeloppens storlek
fastställs årligen av regeringen. För verksamheten vid varje
länsbibliotek beräknas lägst fem grundbelopp. Statsbidrag utgår med 55
procent av grundbeloppen. Förordning (1986:279).

Bidrag till inköp av talböcker

9 § Statsbidrag lämnas under en period om fem år från och med den 1
juli 1985 för länsbibliotekens inköp av talböcker.

En kommun kan beviljas statsbidrag endast en gång. Som villkor gäller
att en för länet gemensam plan för talboksförsörjningen redovisas.

Statsbidrag till kostnader för lånecentral

10 § Statsbidrag till kostnader för lånecentral utgår med belopp som
regeringen bestämmer.

Särskilt statsbidrag till kostnader för lånecentral kan lämnas för
inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Statsbidrag till kostnader för utveckling av
folkbiblioteksverksamheten

11 § En kommun kan beviljas statsbidrag i form av projektbidrag för
att utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet.

Detta utvecklingsarbete skall i första hand syfta till att finna

1. former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet,

2. metoder för att ta till vara utvecklingen inom
informationsteknologin.

Projektbidrag

12 § Projektbidrag skall i första hand beviljas till en kommun som är
beredd att medverka i en av statens kulturråd utarbetad plan för
utvecklingsarbetet.

Särskilda bestämmelser

13 § Fråga om statsbidrag för inköp av talböcker prövas av talboks-
och punktskriftsbiblioteket. Övriga frågor om statsbidrag enligt denna
förordning prövas av statens kulturråd.

14 § Huvuddelen av statsbidraget för inköp av litteratur på invandrar-
och minoritetsspråk skall fördelas till länsbibliotek och
lånecentraler. Innan beslut fattas skall kulturrådet samråda med
statens invandrarverk i frågor som rör fördelningen av tillgängliga
medel på bibliotek och språk.

15 § Som villkor för statsbidraget för inköp av litteratur på
invandrar- och minoritetsspråk får föreskrivas att litteratur som har
inköpts för bidraget skall i samråd med statens kulturråd erbjudas
annat bibliotek eller annan lånecentral, om invandrarnas antal och
nationalitet inom kommunen eller länet undergår betydande förändring.

16 § Om verksamheten som länsbibliotek eller lånecentral nedläggs,
beslutar statens kulturråd i vad mån litteratur och annat material,
för vilka statsbidrag har utgått, skall föras över till annat
bibliotek.

17 § Statens kulturråd skall fortlöpande underrätta regeringen om
inriktningen av utvecklingsarbetet.

18 § Beslut av statens kulturråd och av talboks- och
punktskriftsbiblioteket enligt denna förordning får inte överklagas.

19 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens kulturråd. I fråga om talböcker meddelas
föreskrifterna dock av talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Övergångsbestämmelser

1985:528

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen
(1975:467) om statsbidrag till folkbibliotek skall upphöra att gälla.

Folkbibliotek som enligt äldre föreskrifter har godkänts som
länsbibliotek eller lånecentral skall anses vara godkänt enligt de nya
föreskrifterna.