Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift

SFS nr
1985:533
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:560
Upphävd
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1342

1 § Landstingskommun och kommun skall under åren 1986 och 1987 erlägga
avgift (skatteutjämningsavgift) enligt denna lag. Lag (1986:495).

2 § Avgiftsunderlaget utgörs av det antal skattekronor som enligt
taxeringsnämndens beslut vid taxeringen till kommunal inkomstskatt
närmast föregående år påförts skattskyldiga som avses i 10 § 1 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, justerat enligt 1 c § lagen
(1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala
skatteunderlaget m. m., samt det antal skattekronor som tillskjuts för
året enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag
(1986:495).

3 § Avgiften utgör för landstingskommun 24 öre per skattekrona. Lag
(1986:495).

4 § Avgiften utgör för kommun

37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget inte överstiger
vad som motsvarar 135 procent av medelskattekraften,

5 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget
överstiger vad som motsvarar 135 men inte överstiger vad som motsvarar
140 procent av medelskattekraften,

6 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget
överstiger vad som motsvarar 140 men inte överstiger vad som motsvarar
150 procent av medelskattekraften,

8 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget
överstiger vad som motsvarar 150 procent av medelskattekraften.

Avgiften är dock endast 37 öre per skattekrona till den del
avgiftsunderlaget inte överstiger vad som motsvarar den tillförsäkrade
skattekraften enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag
(1986:495).

5 § Med medelskattekraften förstås den enligt 12 § lagen (1979:362) om
skatteutjämningsbidrag fastställda medelskattekraften att användas vid
beräkning av skatteutjämningsbidrag för året. Lag (1986:495).

6 § Ändras rikets indelning i landstingskommuner eller kommuner,
beräknas skatteutjämningsavgift på grundval av den indelning som
gäller vid ingången av året. Lag (1986:495).

7 § Länsskattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och
tillställer senast den 25 januari landstingskommun och kommun uppgift
om avgiftens belopp för året.

Till ledning för landstingskommuns och kommuns budgetarbete skall
länsskattemyndigheten senast den 10 september lämna landstingskommun
och kommun uppgift om uppskattad skatteutjämningsavgift för nästa år.
Lag (1986:1342).

8 § Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje
månad under året genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning
av landstingsskatt och kommunalskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m. m. Är avgiften inte uträknad vid avräkningstillfällena i
månaderna januari och februari, får avräkning ske med ett uppskattat
belopp. Om något av de belopp som avräknas i månaderna januari och
februari inte motsvarar en tolftedel av landstingskommunens eller
kommunens avgift, skall den jämkning som föranleds av detta ske i
fråga om det belopp som avräknas i mars månad. Lag (1986:495).

9 § Länsskattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen genom besvär. Lag (1986:1342).

Övergångsbestämmelser

1986:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 2 och 3 §§
i deras äldre lydelse tillämpas i fråga om skatteutjämningsavgift för
år 1986.