Förordning (1985:535) om skatteutjämningsavgift

SFS nr
1985:535
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:566
Upphävd
1987-07-01

Riksskatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift.

övergångsbestämmelser

1987:566

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:535) om
skatteutjämningsavgift. Den upphävda förordningen tillämpas dock
alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987.