Förordning (1985:548) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1985/86

SFS nr
1985:548
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13

1 § För budgetåret 1985/86 har kommunerna rätt att få statsbidrag för
studie- och yrkesorientering (syo) i gymnasieskolan enligt
föreskrifterna i denna förordning.

Med kommun avses i förordningen även landstingskommun och
kommunalförbund.

2 § Statsbidrag lämnas med 168 kronor per elev i kommunens
gymnasieskola den 15 september 1985. Elever i högre specialkurser och
gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock inte.

3 § I statsbidraget ingår bidrag till kostnader för
sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

4 § Som villkor för statsbidrag gäller att kommunen för syo i
gymnasieskolan gör insatser som i förhållande till antalet elever når
åtminstone samma nivå som den statsbidragstäckta verksamheten
budgetåret 1981/82.

5 § Statsbidrag rekvireras hos skolöverstyrelsen.

6 § Kommunerna får för varje kvartal rekvirera bidrag med 42
kronor per bidragsgrundande elev.

7 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta snarast.
Utbetalning får dock ske tidigast i oktober för kvartalet juli–
september, i januari för kvartalet oktober–december, i april för
kvartalet januari–mars och i juli för kvartalet april–juni.

8 § Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner och till
kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som grundas på
antalet elever i utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20
procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning
av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

Statsbidrag i övrigt skall minskas med två procent enligt
föreskrifterna i nämnda förordning.

9 § Skolöverstyrelsen meddelar de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.