Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor

SFS nr
1985:554
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1127
Upphävd
1991-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Huvudmännen för privatskolor som avses i privatskolförordningen
(1967:270), riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor har
enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till
sina kostnader för vissa åtgärder enligt

a. trygghetsavtalet den 9 januari 1985 för lärare vid privatskolor och
riksinternatskolor (TrA-PR) och trygghetsavtalet samma dag för lärare
vid statsunderstödda folkhögskolor (TrA-Fh),

b. avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner (AGF). Förordning
(1988:159).

2 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli–den 30
juni nästa kalenderår.

Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt TrA-PR, TrA-Fh
och AGF

3 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-PR för
rektorer, studierektorer och lärare på vilka TrA-PR är tillämpligt,
nämligen

a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap. 12 och 13 §§,

b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och

c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §.

4 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-Fh för
rektorer och lärare på vilka TrA-Fh är tillämpligt, nämligen

a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap. 12 och 13 §§,

b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och

c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §.

5 § Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för
rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt.

6 § Bidrag som avses i 3–5 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna.

Rekvisition och utbetalning

7 § Bidrag som avses i 3–5 §§ rekvireras för varje redovisningsår hos
skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen
senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång.

Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition
som inte har kommit in inom föreskriven tid.

Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens
beslut när det gäller bidrag till

a. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 14 § andra
stycket och 15 § TrA-PR respektive TrA-Fh samt

b. avgångsbidrag enligt AGF.

8 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta.

9 § För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om
statsbidrag får riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen hos
huvudmännen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de
undersökningar som fordras i övrigt.

Huvudmännen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket och
skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som
behövs för myndighetens granskning.

Överklagande

10 § Skolöverstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos
regeringen. Förordning (1988:159).

Övriga föreskrifter

11 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1985:554

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen tillämpas
dock för tid från och med den 1 februari 1985.

1988:159

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i
sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.

1991:1127

Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana
åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på
grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989
Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till
trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12).

Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna
föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse
den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa
myndigheter.