Patientjournallag (1985:562)

SFS nr
1985:562
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:355
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:298

Inledande bestämmelser

1 § Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras
patientjournal. Patientjournal skall föras för varje patient och
får inte vara gemensam för flera patienter.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

2 § Med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och
de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården och
som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden och om vårdåtgärder (journalhandlingar).

Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas
endast med tekniskt hjälpmedel.

Patientjournalens innehåll, utformning och hantering

3 § En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs
för en god och säker vård av patienten.

Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske.

Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid
innehålla

1. uppgift om patientens identitet,

2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,

3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande
åtgärder,

4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,

5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om
de ställningstaganden som gjorts om val av
behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad
medicinsk bedömning,

6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har
gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen
gjordes.

En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter
signeras av den som svarar för uppgiften. Lag (2002:298).

4 § Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och
sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras.

5 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården
skall vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så
långt möjligt förståeliga för patienten.

6 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras
oläsliga i andra fall än som avses i 17 §. Vid rättelse av en
felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har
gjort den. Lag (1994:958).

7 § Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att
obehöriga inte får tillgång till den.

Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har
lämnats ut till någon, skall det antecknas i patientjournalen vem som
har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats
ut.

Bevarande av journalhandling

8 § En journalhandling skall bevaras minst tre år efter det den sista
uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva att vissa slags journalhandlingar
skall bevaras minst tio år. Om bevarande av journalhandlingar som tagits
om hand efter beslut av socialstyrelsen finns det särskilda föreskrifter
i 12 § andra stycket.

För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag
som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser
som meddelas med stöd av arkivlagen. Lag (1992:459).

Skyldighet att föra patientjournal

9 § Skyldig att föra patientjournal är

1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso-och sjukvårdens område har legitimation eller särskilt
förordnande att utöva visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför
arbetsuppgifter som annars bara skall utföras av logoped,
psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och
sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den enskilda
hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och
sjukvården.

Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i
journalen. Lag (1998:534).

Skyldighet att utfärda intyg om vården

10 § Den som enligt 9 § är skyldig att föra patientjournal skall på
begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Omhändertagande och återlämnande av patientjournal

11 § Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom
enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt
föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, får socialstyrelsen besluta att de skall tas om hand.

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjournaler
inom enskild hälso- och sjukvård, om den som ansvarar för hanteringen av
journalerna ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att
journalerna tas om hand.

En omhändertagen patientjournal skall återlämnas, om det är möjligt och
det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i
fråga om återlämnande meddelas av socialstyrelsen efter ansökan av den
som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av
journalen. Lag (1992:459).

12 § Patientjournaler som skall tas om hand enligt 11 § skall förvaras
avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommuner
som inte tillhör något landsting, den kommun där journalerna finns.
Socialstyrelsen skall i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken
arkivmyndighet journalerna skall förvaras.

Omhändertagna journalhandlingar skall bevaras minst tio år från det att
de kom in till arkivmyndigheten. Lag (1992:459).

13 § Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas
även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i
beslutet.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett
beslut om omhändertagande av patientjournaler. Lag (1992:459).

14 § Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller
återlämnande av patientjournaler får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:61).

Offentlighet och sekretess m.m.

15 § Om rätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänna hälso-
och sjukvården finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen (1980:100).

En myndighet som har hand om en patientjournal upprättad inom enskild
hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt
fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat
för journalen före överlämnandet till myndigheten. Lag (1992:459).

16 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall
på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas
honom eller henne för läsning eller avskrivning på stället
eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap.
8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

En journalhandling som rör en viss patient skall också lämnas
ut på begäran av den som fått tillgång till kodat
humanbiologiskt material om den patienten från en biobank
enligt 4 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m., om patienten samtyckt till utlämnandet. I
fråga om vissa känsliga personuppgifter finns föreskrifter i
personuppgiftslagen (1998:204).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första och
andra stycket prövas av den som är ansvarig för
patientjournalen. Anser denne att journalhandlingen eller någon
del av den inte bör lämnas ut, skall han eller hon genast med
eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för
prövning.

Ifråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt tredje
stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 §
sekretesslagen (1980:100). Lag (2002:298).

17 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en
patientjournal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller
delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att
godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att patientjournalen eller
den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för
patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen
inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för
patientjournalen beredas tillfälle att yttra sig.

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en
patientjournal, får beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till
en sådan ansökan, får beslutet inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:61).

Ytterligare föreskrifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från

1. bestämmelsen i 3 § andra stycket 1 såvitt gäller provtagning för
viss sjukdom,

2. bestämmelsen i 5 § att en journalhandling som upprättas inom hälso-
och sjukvården skall vara skriven på svenska språket. Lag (1986:197).

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om en journalhandlings innehåll,
utformning och hantering.

Patientjournaler i krig m.m.

20 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler
i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden
som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av
att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1992:1420).

Övergångsbestämmelser

1985:562

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Bestämmelserna i 12 § första stycket gäller inte
journalanteckningar som har tillkommit före den 1 juli 1980.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av
socialstyrelsens beslut angående förstöring av patientjournal när
beslutet har meddelats före den 1 januari 1986.

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas
i stället den nya bestämmelsen.

1995:61

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.