Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

SFS nr
1985:568
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:388
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda.

Vad i lagen sägs om psykiskt utvecklingsstörda gäller även personer som
på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
har fått ett betydande och bestående begåvningshandikapp samt personer
med barndomspsykos.

2 § I socialtjänstlagen (1980:620) och i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) finns föreskrifter om kommunernas och landstingets ansvar för
socialtjänst respektive hälso- och sjukvård åt alla. Lag (1991:1670).

Verksamhetens mål

3 § De särskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt
utvecklingsstörda möjlighet att leva som andra och i gemenskap med
andra. Omsorgerna skall vara inriktade på att utveckla den enskildes
egna resurser.

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet.

De särskilda omsorgerna

4 § De särskilda omsorgerna är

1. rådgivning, annat personligt stöd samt stöd av en särskild
kontaktperson,

2. daglig verksamhet i dagcenter eller annan sysselsättning för dem över
skolåldern, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig,

3. korttidsvistelse utanför det egna hemmet i syfte främst att avlösa
anhöriga i vård och tillsyn, samt korttidstillsyn utanför hemmet av
skolungdom över 12 år,

4. boende i familjehem eller elevhem för barn och ungdomar som behöver
bo utanför föräldrahemmet,

5. boende i gruppbostad för vuxna som inte kan bo i en egen bostad.

I de särskilda omsorgerna enligt första stycket 2–5 ingår också
omvårdnad. I de särskilda omsorgerna boende i elevhem och boende i
gruppbostad ingår vidare fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Rätten till särskilda omsorger

5 § Psykiskt utvecklingsstörda har rätt till särskilda omsorger enligt
denna lag, om de behöver sådant stöd och sådan hjälp i sin livsföring
och deras behov inte tillgodoses på något annat sätt.

Psykiskt utvecklingsstörda skall genom de särskilda omsorgerna
tillförsäkras goda levnadsvillkor.

De särskilda omsorgerna skall anpassas till mottagarens individuella
behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de människor som
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

6 § Särskilda omsorger skall ges den psykiskt utvecklingsstörde endast
om han begär det. Om han är under 15 år eller, i annat fall, om han
uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan, skall
de särskilda omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare,
god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. Lag (1988:1276).

Landstingets ansvar

7 § Varje landsting skall svara för de särskilda omsorgerna åt psykiskt
utvecklingsstörda som är bosatta inom landstinget. Psykiskt
utvecklingsstörda som vistas i landstinget under en kortare tid skall
ges det stöd och den hjälp som de omedelbart behöver.

Vad som i denna lag sägs om landstinget gäller också kommuner som inte
ingår i ett landsting. Föreskrifter om landstingsstyrelsen skall därvid
avse kommunstyrelsen. Lag (1991:1670).

8 § Till landstingets uppgifter hör att

1. göra sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas
levnadsförhållanden samt verka för att de får sina behov allsidigt
tillgodosedda,

2. informera om verksamhetens mål och medel,

3. i samverkan med kommunerna i landstinget samordna den verksamhet som
behövs för psykiskt utvecklingsstörda och deras familjer samt verka för
att den utvecklas på ett tillfredsställande sätt,

4. medverka till att psykiskt utvecklingsstörda får en meningsfull
sysselsättning genom förvärvsarbete,

5. samverka med organisationer som företräder psykiskt
utvecklingsstörda,

6. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir
tillgängligt för psykiskt utvecklingsstörda. Lag (1991:1670).

9 § Landstinget skall efter samråd med kommunerna inom landstinget
planera för de särskilda omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Lag
(1991:1670).

10 § Samråd skall fortlöpande ske med den psykiskt utvecklingsstördes
närstående.

11 § Landstinget skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt
utvecklingsstörd kan antas behöva god man eller förvaltare samt när ett
godmanskap eller förvaltarskap bör kunna upphöra eller uppdragets
omfattning ändras. Lag (1991:1670).

12 § Landstinget får till kommun i landstinget överlåta uppgift enligt
denna lag beträffande psykiskt utvecklingsstörda som är bosatta i
kommunen eller vistas där under kortare tid, om landstinget och kommunen
har kommit överens om det samt regeringen medger det.

Om en sådan överlåtelse sker, skall föreskrifterna i denna lag om
landsting i tillämpliga delar gälla för kommunen.

Om en överlåtelse enligt första stycket har skett får landstinget lämna
ekonomiskt bidrag till kommunen. Har en överlåtelse skett till samtliga
kommuner i landstinget får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till
varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag
(1991:1670).

12 a § Ett landsting får med bibehållande av huvudmannaskapet överlåta
till en kommun i landstinget att driva verksamhet med en eller flera
särskilda omsorger, om kommunen medger det. Lag (1991:1670).

Avgifter

13 § Avgift skall inte tas ut för särskilda omsorger enligt denna lag.
Av dem som uppbär folkpension i form av hel förtidspension eller hel
ålderspension eller som har inkomst av eget arbete får dock, när de har
stadigvarande bostad på landstingskommunens bekostnad, skäliga avgifter
för kost och logi tas ut enligt de grunder som landstinget bestämmer.
Avgifterna skall bestämmas så att de boende förbehålls tillräckliga
medel för sina personliga behov. Regeringen meddelar ytterligare
föreskrifter om sådana avgifter. Lag (1991:1670).

Nämnder

14 § Ledningen av omsorgsverksamheten skall utövas av en eller flera
nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (1991:900). Lag (1991:906).

15 § har upphävts genom lag (1991:906).

Personal

16 § För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som
behövs för att meddela god omsorg.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till
tjänster inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda och om
tjänsternas tillsättning. Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att
meddela sådana föreskrifter.

Enskild omsorgsverksamhet

17 § Om en enskild yrkesmässigt vill bedriva sådan verksamhet för
psykiskt utvecklingsstörda som anges i 4 § första stycket 2–5, skall
den enskilde söka tillstånd hos socialstyrelsen. Tillstånd får inte
lämnas utan att en sådan nämnd som avses i 14 § har tillstyrkt det.

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av nämnden. Nämnden har rätt
att inspektera verksamheten. Lag (1991:1670).

Tillsyn

18 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag.
Styrelsen skall därvid följa och stödja verksamheten. Styrelsen har rätt
att inspektera verksamheten.

Ytterligare föreskrifter

19 § Regeringen bemyndigas att i fråga om verksamhet enligt denna lag
meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda.

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter.

Överklagande

20 § Ett beslut av en sådan nämnd som avses i 14 § om särskilda omsorger
åt enskilda enligt 4 § får överklagas hos länsrätten.

Socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd enligt 17 § eller om
föreläggande eller förbud enligt 21 § får överklagas hos kammarrätten.

De beslut som nämnden, socialstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten
meddelar i frågor som avses i första och andra styckena gäller
omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess
beslut skall gälla först sedan det har vunnit laga kraft. Lag
(1991:1670).

Övriga bestämmelser

21 § Om det föreligger något missförhållande inom enskild
omsorgsverksamhet som avses i 17 §, skall socialstyrelsen förelägga den
som har ansvaret för verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet är allvarligt och socialstyrelsens föreläggande inte
följs, får socialstyrelsen förbjuda verksamheten.

22 § Den som är eller har varit verksam inom enskild omsorgsverksamhet
som avses i 17 § får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om
någons personliga förhållanden.

I det allmännas omsorgsverksamhet tillämpas bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Övergångsbestämmelser

1985:568

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1985:569)
om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.