Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

SFS nr
1985:569
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:388
Upphävd
1994-01-01

1 § Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m.fl. och denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Vid ikraftträdandet skall lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda upphöra att gälla med de undantag som
framgår av denna lag och lagen (1985:1101) om införande av skollagen
(1985:1100).

Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om sådan utbildning som
regleras i skollagen (1985:1100). Lag (1985:1102).

2 § Den som vid lagens ikraftträdande erhåller omsorger enligt den
upphävda lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till
motsvarande särskilda omsorger enligt den nya lagen. Om någon erhåller
omsorger i former som saknar motsvarighet i den nya lagen, är
landstinget skyldigt att tillhandahålla den enskilde samma omsorger så
länge behovet kvarstår. Lag (1991:1671).

3 § Landstingen skall, i samband med att planeringen enligt 9 § i den
nya lagen görs, även planera för avveckling av befintliga specialsjukhus
och vårdhem.

Intill dess avveckling av specialsjukhus och vårdhem har ägt rum får
omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledningen av
verksamheten skall utövas av den eller de nämnder som utövar ledningen
enligt den nya lagen.

En överlåtelse enligt 12 § i den nya lagen får innefatta uppgiften att
tillhandahålla omsorger vid vårdhem. En kommun som har övertagit
ansvaret för sådana omsorger skall, inom tid som regeringen bestämmer i
varje särskilt fall, till socialstyrelsen ge in en plan för avveckling
av vårdhemmet. Lag (1991:1671).

4 § För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem och
för verksamhetens bedrivande i övrigt under avvecklingstiden gäller
den nya lagens bestämmelser i tillämpliga delar. Beträffande avgifter
gäller i stället för 13 § i den nya lagen 56 § i den upphävda lagen.
För specialsjukhusen tillämpas därutöver bestämmelserna i 13 och 14 §§
samt 16 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

5 § Nyintagning i vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning
i specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna får ske om det finns
synnerliga skäl.

Med avseende på den som bor i specialsjukhus eller i vårdhem skall en
sådan nämnd som avses i 3 § andra stycket regelbundet och minst en gång
om året överväga om boendet kan fortsätta i någon boendeform enligt den
nya lagen. Lag (1991:1671).

6 § För specialsjukhus och vårdhem för vuxna gäller fortfarande i
tillämpliga delar 35 § om beredande av vård oberoende av samtycke samt
därtill anslutande bestämmelser i 36, 37 a och 39–44 §§, 46 § första
och andra styckena samt 48 och 49 a–54 §§ i den upphävda lagen.
Lag (1991:1130).

7 § Uppgifter som enligt den upphävda lagen har ålegat överläkaren och
vårdchefen hos omsorgsstyrelsen skall utföras av tjänstemän som
landstinget eller kommunen utser.

Uppgifter, som enligt de i 6 § angivna bestämmelserna i den upphävda
lagen ankommer på beslutsnämnden, skall i stället fullgöras av
länsrätten.

Länsrätten skall vidare i psykiatriska nämndens ställe pröva
överklagande av beslut av en befattningshavare i sådana frågor som anges
i 44 § första stycket den upphävda lagen.

Prövning enligt andra eller tredje stycket görs av länsrätten i det län
där vårdhemmet eller specialsjukhuset är beläget. Att överklagande av
länsrätts beslut sker hos kammarrätt följer av förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

När ett beslut av en tjänsteman som avses i första stycket eller annan
befattningshavare överklagas, skall skrivelsen med överklagandet ges in
till länsrätten. Länsrätten prövar om skrivelsen har kommit in i rätt
tid. Om skrivelsen har kommit in för sent, skall länsrätten avvisa den,
om förseningen inte beror på att befattningshavaren har lämnat en
felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen skall inte
avvisas, om den har kommit in till den nämnde befattningshavaren innan
tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall skall skrivelsen
omedelbart vidarebefordras till länsrätten.

Vid handläggning i domstol tillämpas på motsvarande sätt 34–38 och
44–46 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Bestämmelser om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål enligt
denna lag finns i rättshjälpslagen (1972:429). Lag (1991:1130).

8 § Inackorderingshem och elevhem som nämns i den upphävda lagen skall
anses vara gruppbostad respektive elevhem enligt den nya lagen.

9 § Den som har erhållit godkännande att driva enskild verksamhet
enligt 10 § i den upphävda lagen skall anses ha tillstånd att på de
villkor som angivits i godkännandet bedriva verksamheten enligt 17 § i
den nya lagen.

10 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift
som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. eller i denna lag, skall
hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

11 § Beslut om omsorger, som överklagas hos socialstyrelsen enligt 44
§ andra stycket i den upphävda lagen, prövas enligt bestämmelserna i
den lagen.

12 § har upphävts genom lag (1991:1671).

Övergångsbestämmelser

1989:119

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.

1991:1130

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Beträffande ett förordnande om att någon skall överlämnas till
vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda enligt 31 kap. 3
§ brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1992 tillämpas 6 § i
dess äldre lydelse även om vården inte har påbörjats vid nämnda
tidpunkt.

3 Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före
ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet prövas av länsrätten i det
län som omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.

4. Ärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före
ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad
fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter
ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm.