Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden

SFS nr
1985:571
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:981
Upphävd
1991-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller vissa bestämmelser om handel med och
förvaltning av fondpapper samt förfaranden som har samband därmed. Lagen
gäller endast om inte annat föreskrivs i annan lag.

2 § har upphävts genom lag (1990:1346).

3 § Bankinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna
lag.

Definitioner

4 § I denna lag förstås med

1. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,
förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt
andel i aktiefond,

2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748),

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier som är
inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället för
utgivare av sådana aktier (börsbolag) */k/ eller */-k/ svenskt
aktiebolag som träffat avtal med fondkommissionär om att denne på
begäran skall ange kurser på aktier i bolaget och till dessa kurser köpa
och sälja aktier i bolaget (OTC-bolag).

Aktieoption jämställs i denna lag med fondpapper. Därvid skall
utfärdande av köpoption likställas med försäljning av de aktier optionen
avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med köp av
aktierna. Lag (1990:1346).

5 § har upphävts genom lag (1990:1346).

6 § har upphävts genom lag (1990:1346).

7 § har upphävts genom lag (1990:1346).

8 § har upphävts genom lag (1990:1346).

9 § har upphävts genom lag (1990:1346).

10 § har upphävts genom lag (1990:1346).

11 § har upphävts genom lag (1990:1346).

12 § har upphävts genom lag (1990:1346).

13 § har upphävts genom lag (1990:1346).

14 § har upphävts genom lag (1990:1346).

15 § har upphävts genom lag (1990:1346).

16 § har upphävts genom lag (1990:1346).

Skyldighet att upprätta avräkningsnota

17 § Vid köp eller byte av fondpapper skall avräkningsnota upprättas
samma dag som avtal därom slutits.

Har avtalet avslutats i kommission skall en särskild avräkningsnota
upprättas beträffande uppgörelsen mellan kommissionären och den för vars
räkning kommissionären handlat (kommittenten).

Avräkningsnota skall upprättas på särskild blankett. Formulär till sådan
blankett skall fastställas av bankinspektionen.

18 § Avräkningsnota skall om ej annat följer av andra stycket upprättas
av säljaren vid köp och av vardera parten vid byte.

Är fondkommissionär, för egen eller annans räkning, part i avtalet skall
avräkningsnota alltid upprättas av honom.

19 § En avräkningsnota skall innehålla uppgift om

1. kontrahenternas namn och adress,

2. vilken dag avtalet ingåtts,

3. det antal och de slag av fondpapper som omsatts,

4. köpeskillingen eller avtalat värde på de fondpapper som omsatts genom
byte och vid bytet avtalad mellanskillnad,

5. vem som upprättat notan.

Har avtalet avslutats i kommission skall detta anges i avräkningsnotan.
Är kommissionären inte fondkommissionär skall även kommittentens namn
och adress anges i avräkningsnotan.

20 § Den som upprättat en avräkningsnota skall inom tre dagar sända en
kopia av notan till motparten i avtalet. Har en fondkommissionär handlat
för någon annans räkning skall en kopia av notan inom samma tid sändas
också till kommittenten.

En fondkommissionär skall under minst tio år på betryggande sätt förvara
de avräkningsnotor, som upprättats av denne.

21 § En fondkommissionär skall, på sätt bankinspektionen beslutar, lämna
inspektionen uppgift om innehållet i de avräkningsnotor som upprättats.

Bestämmelser om viss förvaltning av fondpapper

22 § Den som yrkessmässigt förvaltar fondpapper för någon annans räkning
är skyldig att på begäran av bankinspektionen lämna inspektionen
uppgifter om förvaltningen. Detta gäller dock inte om förvaltningen är
särskilt reglerad i annan lag.

23 § Finner bankinspektionen att förvaltningen bedrivs i former som
otillbörligen äventyrar enskildas kapitalinsatser eller annars är
otillbörliga mot uppdragsgivare, får bankinspektionen skriftligen
uppmana förvaltaren att rätta till missförhållandet på det sätt som är
skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Om förvaltaren inte följer uppmaningen, får bankinspektionen i särskilt
beslut göra anmärkning om missförhållandet.

Bestämmelser om bankinspektionens utredande verksamhet

24 § Finns det anledning anta att någon har överträtt bestämmelser i
denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får bankinspektionen i
utredningssyfte infordra uppgifter av denne. Lag (1990:1346).

25 § har upphävts genom lag (1990:1346).

Hur man överklagar beslut

26 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen genom besvär.

Vite

27 § Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 21 eller 22 § får
bankinspektionen förelägga vite. Lag (1990:1346).

Ansvar

28 § har upphävts genom lag (1990:1346).

29 § Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig eller vilseledande
uppgift vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 22 §. Lag
(1990:1346).

30 § Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att inom föreskriven tid upprätta avräkningsnota enligt 17
§,

2. underlåter att fullgöra åliggande enligt 20 eller 21 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

31 § har upphävts genom lag (1990:1346).

Åtal

32 § Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter
medgivande av bankinspektionen.

Kostnad för tillsyn

33 § För att bekosta bankinspektionens övervakning enligt denna lag
skall fondkommissionärerna betala årliga avgifter enligt de närmare
föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1990:1346).

Övergångsbestämmelser

1985:571

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1985, då lagen (1971:827) om
registrering av aktieinnehav och lagen (1908:129 s. 1) med vissa
bestämmelser om handel med fondpapper skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som
ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse
den nya bestämmelsen.

Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att göra anmälan om innehav
av aktier enligt 10 §, skall göra detta före utgången av oktober 1985.
Har innehavet förut anmälts enligt lagen om registrering av aktieinnehav
och har det därefter inte ökat eller minskat med 50 aktier eller mera
eller, såvitt avser värdepapper som enligt 4 § andra stycket skall
likställas med aktier, inte ökat eller minskat med mer än 10 000 kronor,
behöver anmälan dock inte ske.

1986:313

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att göra anmälan om innehav
av aktieoption enligt 10 §, skall göra det senast den 1 september 1986.

1990:1346

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

2. I fråga om överklagande av beslut som avses i 26 § och som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

3. Värdepapperscentralen skall till dess 16 § insiderlagen (1990:1342)
har trätt i kraft, senast dagen efter det att anmälan enligt 9 § samma
lag mottagits, sända uppgift om anmälningens innehåll till
bankinspektionen.

4. Den upphävda 25 § skall tillämpas till dess 16 § insiderlagen
(1990:1342) har trätt i kraft.