Lag (1985:582) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1985/86

SFS nr
1985:582
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13

1 § Arbetsgivare skall betala in medel på räntebärande konto
(likviditetskonto) i riksbanken enligt bestämmelserna i denna lag.

Staten och kyrkliga kommuner är inte skyldiga att betala in medel på
likviditetskonto.

Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse, helt
eller delvis, från skyldighet att betala in medel på
likviditetskonto.

2 § Andra arbetsgivare än landstingskommuner och kommuner skall på
likviditetskonto betala in ett belopp motsvarande 10 procent av den
del av lönesumman för år 1984 som överstiger 20 miljoner kronor.
Landstingskommuner och kommuner skall på likviditetskonto betala in
ett belopp motsvarande 6 procent av den del av lönesumman för år 1984
som överstiger 20 miljoner kronor. Med lönesumman avses underlaget för
år 1984 för arbetsgivaravgift till folkpensioneringen enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. Om det belopp som skall betalas in inte
uppgår till minst 10 000 kronor skall inbetalning inte göras.

3 § För inbetalning av medel på likviditetskonto enligt 2 § gäller
följande.

Andra arbetsgivare än landstingskommuner och kommuner skall senast den
30 augusti 1985, i avräkning på det slutliga beloppet, betala in ett
belopp motsvarande 6 procent av den del av avgiftsunderlaget för
preliminär arbetsgivaravgift till folkpensioneringen för år 1984 som
överstiger 20 miljoner kronor (preliminär inbetalning). Om detta
belopp inte uppgår till minst 5 000 kronor skall någon preliminär
inbetalning på likviditetskonto inte göras. Återstoden av beloppet
enligt 2 § skall betalas in senast den 31 januari 1986 (slutlig
inbetalning).

Landstingskommuner och kommuner skall senast den 31 januari 1986
betala in det i 2 § angivna beloppet.

Om den preliminära inbetalningen överstiger vad arbetsgivaren enligt 2
§ skall betala in på likviditetskonto skall riksbanken betala tillbaka
överskjutande belopp jämte 7 procent årlig ränta på det beloppet från
inbetalningsdagen. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen
bortfaller.

4 § Riksförsäkringsverket skall i god tid före den 30 augusti 1985 och
den 31 januari 1986 underrätta varje arbetsgivare om hans skyldighet
enligt 2 och 3 §§ och därvid ange det belopp som skall inbetalas.
Kopia av sådan underrättelse skall sändas till riksbanken.

Beloppet som skall betalas in på likviditetskonto avrundas till
närmast lägre hundratal kronor.

5 § På medel som står inne på likviditetskonto utgår årlig ränta med 7
procent, vilken läggs till kapitalet. Öretal som uppkommer vid
ränteberäkningen bortfaller.

6 § Om inbetalning på likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid
skall arbetsgivaren betala ränta på beloppet till staten. Räntan är 2
procent för varje påbörjad kalendermånad efter den månad då beloppet
rätteligen skulle ha betalats till dess inbetalning sker, dock längst
till och med den dag återbetalning skulle ha skett enligt 7 §.

Ränta enligt första stycket fastställs av riksbanken och skall betalas
inom den tid som riksbanken beslutar i varje särskilt fall. Ränta som
inte betalas inom föreskriven tid får omedelbart drivas in i den
ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen
(1953:272). Restavgift utgår dock inte.

Riksbanken får medge befrielse, helt eller delvis, från skyldighet att
erlägga ränta, när särskilda skäl föreligger.

7 § Det belopp som en arbetsgivare har betalat in på likviditetskonto
skall med ränta enligt 5 § av riksbanken betalas tillbaka till
arbetsgivaren den 31 mars 1988 eller den tidigare dag som regeringen
föreskriver eller beslutar i särskilda fall.

8 § Riksbankens beslut enligt denna lag får inte överklagas.